Presentation

Anders Jakobsson är professor i pedagogik med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Han undrvisar och forskar också inom dessa områden. en del av sin tjänst har han vid Nationellt resurscentrum för Fysik vid Lunds universitet och har utvärderingsuppdrag för Högskoleverket och Skolverket. Hans forskning handlar framförallt om elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen. Deltar också i forskning om elevers attityder till NO-undervisningen. Deltar för närvarande i forskning om hur studenter på lärarutbildningen lär sig när de använder datorbaserad utbildning /AHLE-kursen). Internationella kontakter med forskare inom naturvetenskaplig didaktik.