Det finns många fördelar med att ha med tandvårdspersonal på hembesök hos föräldrar som fått sitt första barn. Det visar en ny studie som undersökt tandvårdens roll i hembesöksprogrammet Växa tryggt i Skåne.

I Växa tryggt har den skånska barnhälsovården samverkat med mödravården, socialtjänsten och tandvården i tvärprofessionella team. I det utökade hembesöksprogrammet fick förstagångsföräldrar i Skåne sex hembesök i stället för de ordinarie två under barnets första 15 månader. När barnet var runt åtta månader fick de besök från en tandsköterska eller tandhygienist tillsammans med en BVC-sjuksköterska.

– Det är ovanligt att tandvården inkluderas i den här typen av initiativ. Anledningen till att tandvården deltog i Växa tryggt var för att andelen förskolebarn med karies är hög i Skåne. Man såg ett tydligt behov, berättar Cecilia Franzén, lektor vid Odontologiska fakulteten.

Många fördelar med hembesök

Tillsammans med andra forskare vid Malmö universitet har hon utvärderat programmet. Av resultaten framgår det att hembesöken skapat tillit och trygghet hos föräldrarna och att de olika professionerna upplevde att de kunde komplettera varandras kunskaper.

I en nypublicerad studie har Cecilia Franzén intervjuat tandsköterskor, tandhygienister och BVC-sjuksköterskor om deras upplevelser. Att göra hembesök sågs som en stor fördel av de intervjuade.

Man kan se hemmiljön, vad barnen har i nappflaskan och om det stod godis framme på bordet. Det kom också spontana frågor från föräldrarna om mat och dryck vilket skapade en möjlighet att ge råd utifrån enskilda familjers behov.

Cecilia Franzén

Behoven är större i vissa grupper

De intervjuade BVC-sjuksköterskorna uppskattade att ha med en tandhygienist eller tandsköterska och menade att de kunde bidra med extra expertkunskap om munhälsa utifrån sin profession. Men den här typen av besök skulle vara av störst nytta om resurserna riktades till de med störst behov i stället för att erbjuda det till alla.

 – Vi vet att behoven ser väldigt olika ut när det kommer till tandvård. Ett av förslagen från intervjupersonerna var därför att rikta insatserna till de föräldrar som behövde det som mest.

Syftet med Växa tryggt är en mer jämlik start i livet. Sedan i våras är programmet permanentat i Skåne men riktas enbart till vissa grupper och till områden som bedöms som utsatta. Tandvården ingår heller inte längre i de tvärprofessionella teamen.

Vad går förlorat nu när tandvården inte ingår?
–  Jämfört med klinikbesök blir ett möte hemma lugnare för familjen och råden blir också mer specialiserade, säger Cecilia Franzén.

 – Men det allra viktigaste är att identifiera de barn som har extra behov av stöd. Det stödet kan se olika ut, det kan ske på öppna förskolor eller i en annan form av samverkan mellan BVC och tandvården.

Text: Anna Dahlbeck

Om forskningen och Växa tryggt

Projektet Växa tryggt har följts och utvärderats av en tvärprofessionell forskargrupp från Malmö universitet i syfte att utvärdera modellen. Inom ramarna för projektet samverkade den skånska barnhälsovården med mödravården, socialtjänsten och tandvården i tvärprofessionella team till alla förstagångsföräldrar i ett antal skånska kommuner.

Ta del av studien i sin helhet:

Dental professionals participating in a home visiting programme for first-time parents

Växa tryggt

Idag är Växa tryggt ett permanent utökat hembesöksprogram i Skåne för förstföderskor och kvinnor som är födda i Öst- och Sydeuropa (utanför EU), Afrika, Asien eller Sydamerika.  Ett annat kriterium bygger på om de tillhör ett BVC med särskilt CNI-mått (Care Need Index) eller om deras BVC finns i en kommun som enligt Länsstyrelsen är särskilt utsatt kopplat till barns uppväxtvillkor.

Källa: Skånes kommuner