Hur kan rättvisefrågor få en större plats i diskussionen om olika energislag och miljöaspekter? Forskaren Anders Melin har låtit politiker, tjänstemän och miljöorganisationer fundera över frågan i ett antal workshops.

– Syftet var att få deltagarna att förstå vilken relevans rättvisefrågor har för energiproduktion. Att de ska få större förståelse för andra aktörers uppfattningar och tänka igenom sin egen, säger Anders Melin, docent och forskare i etik.

Studien är andra delen i forskningsprojektet Energiscenarier och rättvisa – en fallstudie av Sverige. Den första delstudien undersökte hur rättvisefrågor uppmärksammas inom nutida svensk energipolitik. Resultatet visade att rättvisa inte ingår i uppdraget för tjänstepersoner som tar fram energiscenarier och att det mycket sällan tas upp i riksdagsmotioner som rör energipolitik. Tyngdpunkten ligger i stället på ekonomi och teknik.

Diskussioner i fokusgrupper

Nu har Anders Melin och kollegorna Gunnhildur Lily Magnusdottir och Patrik Baard i fyra olika workshops låtit grupper med viss kännedom i frågan - politiker, tjänstemän och företrädare för fackförbund och miljöorganisationer - diskutera olika scenarier med varierade energislag kring energianvändning år 2035: som med eller utan kärnkraft, eller med inslag av eller helt utan fossilt bränsle. Scenarierna förutsatte olika stor energikonsumtion. Deltagarna skulle diskutera de olika varianterna ur rättviseperspektiv. Hur de påverkar olika grupper i samhället och även globalt?

–  De diskuterade också olika uppfattningar om rättvisa och vilken relevans det har för energifrågan och val av scenario. Vem får fördelar och vem får nackdelar av energiproduktion respektive energikonsumtion? säger Anders Melin.

Exempelvis slår en högre bensinskatt hårdare mot folk på landsbygden än mot dem som bor i städer. Anders Melin nämner också utbyggnad av vindkraft på områden som samer använder för sin renskötsel.

Få bytte inställning

På senare tid har olika elprisområden lyfts, men generellt handlar energidiskussionen om tekniska eller ekonomiska faktorer. För många av deltagarna innebar rättviseaspekten ett nytt och lärorikt perspektiv på frågan. Åsikterna varierade ganska kraftigt, enligt Anders Melin. Vänsterpartierna och miljöorganisationer var betydligt mer positiva än övriga till en kraftigt minskad energikonsumtion. Endast några få bytte inställning jämfört vad de tyckte före workshopen.

–  De flesta av oss vill inte tänka på hur vår bilkörning på lång sikt kan påverka människor i hela världen. Hos oss har inte energifattigdom varit ett problem på länge, men i takt med ökade elpriser börjar diskussionen komma, säger Anders Melin.

Det är svåra frågor som han menar att vi måste ta i beaktande när vi nu måste ställa om och fasa ut fossila bränsle.

– Hur gör vi så att det inte påverkar vissa grupper eller delar av världen mer än andra. Vi behöver inkludera rättvisefrågor mer i valet av energistrategier, säger Anders Melin.

Text: Magnus Jando