Här hittar du som är VFU-samordnare, -ansvarig eller -handledare särskild information som är bra att känna till om exempelvis VFU i de skolformer och undervisningsämnen som ingår i examensinriktningen, studiebesök och jäv.

VFU i ämnen i examensinriktningen

Studenten ska under sin utbildning genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i de skolformer och undervisningsämnen som ingår i hens examensinriktning. Om VFU inte är möjlig att genomföra inom något undervisningsämne under en särskild VFU-kurs, ska det kompenseras i kommande VFU-kurser. Undantag kan under vissa förutsättningar medges för VFU i ämneslärarutbildningens andra- och tredjeämnen samt i yrkeslärarutbildningen – se vidare nedan.

Ämneslärarexamen och KPU

Ämneslärarexamen har två inriktningar. Inriktningen mot arbete i årskurs 7–9 innehåller två eller tre undervisningsämnen och inriktningen mot gymnasieskolan innehåller två undervisningsämnen.

Huvuddelen av utbildningens VFU ska genomföras inom förstaämnet. VFU-placering sker därför utifrån studentens förstaämne.

När studenten har antagits till sitt andraämne bedömer VFU-läraren efter samråd med partnerskolan hur fördelningen mellan studentens undervisningsämnen ska se ut under VFU-kurserna. Information om studentens andraämnesval meddelas under termin 3 i god tid före den andra VFU-kursen i termin 6.

Undantag: Student som läser både sitt första- och andraämne (alternativt både sitt andra- och tredjeämne) i en ämneskombination som omfattar samhällskunskap, historia, religionskunskap eller geografi garanteras inte VFU i sitt andra- och tredjeämne. Däremot bör studenten erbjudas att auskultera i berört ämne.

Om partnerskolan inte kan erbjuda VFU i andraämnet inom övriga ämneskombinationer under kommande VFU-kurser placeras studenten (tillfälligt eller permanent) på en annan skola inom kommunen.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Student som studerar Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) placeras företrädesvis på en partnerskola med samtliga undervisningsämnen som ingår i hens examen.

Grundlärarexamen (gäller ej arbetsintegrerad grundlärarutbildning)

Grundlärarexamen har tre inriktningar.

  1. Inriktningen mot arbete i fritidshem innehåller ett valbart undervisningsämne: bild, idrott och hälsa eller musik.
  2. Inriktningen mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3 innehåller fem obligatoriska undervisningsämnen: matematik, svenska, engelska, SO samt NO/teknik.
  3. Inriktningen mot arbete årskurs 4–6 innehåller tre obligatoriska undervisningsämnen (matematik, svenska och engelska) samt ett valbart undervisningsämne (SO, NO/teknik, bild, idrott och hälsa eller musik).

Inriktningen mot arbete i fritidshem

Studenten placeras inom fritidsverksamheten på en partnerskola och genomför VFU inom det fritidspedagogiska området samt i det valda undervisningsämnet bild, idrott och hälsa eller musik. I den andra och tredje VFU-kursen ska studenten huvudsakligen genomföra VFU i sitt undervisningsämne. Information om vilket ämne hen antagits till meddelas vid terminsstart termin 3.

Om partnerskolan inte kan erbjuda VFU i undervisningsämnet placeras studenten (tillfälligt eller permanent) på en annan skola inom kommunen. För att studenten ska få en inblick i båda inriktningarna, det vill säga förskoleklass och årskurserna F–3 respektive årskurserna 4–6, kan auskultation vara ett alternativ.

Inriktningen mot arbete i förskoleklass och årskurs F–3

Efter samråd med partnerskolan bedömer VFU-läraren hur VFU i undervisningsämnen samt i förskoleklass ska fördelas mellan studentens VFU-kurser. Fyra av utbildningens VFU-veckor ska genomföras i förskoleklass i följd. Inga val av undervisningsämnen görs under utbildningen.

Inriktningen mot arbete i årskurs 4–6

Efter samråd med partnerskolan bedömer VFU-läraren hur VFU i studentens undervisningsämnen ska fördelas mellan VFU-kurserna. Du får information om vilket fjärde undervisningsämne studenten antagits till i god tid före den andra VFU-kursen i termin 5.

Om partnerskolan inte kan erbjuda VFU i studentens fjärde undervisningsämne under kommande VFU-kurser får hen placering på en annan skola inom kommunen, tillfälligt eller permanent.

Yrkeslärarexamen

Yrkeslärarstudent har antagits till ett eller flera av gymnasieskolans ca 250 yrkesämnen. VFU ska genomföras inom relevant verksamhet och ämne/ämnesområde. Student som är antagen till ett större antal yrkesämnen garanteras inte VFU inom samtliga yrkesämnen.

Förskollärarexamen

Studenten ska delta i förskolans alla delar och ska därför medverka i verksamhet med olika åldersgrupper under utbildningens gång.

Studiebesök

Utgångspunkten är att studenterna gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på samma skola/förskola under hela sin utbildningstid. För att de ska få erfarenhet från olika slags förskolor och skolor ska de om möjligt genomföra en del av VFU i en verksamhet med andra förutsättningar.

Mer om studiebesök

En verksamhet med andra förutsättningar kan avse storlek, upptagningsområde, skolkultur och profil – dock inte annat stadium eller verksamhet än den som studentens examensinriktning omfattar.

Ramar för studiebesök

  • Studiebesöket i en annan verksamhet får omfatta 3–5 dagar i en VFU-kurs och ska ske under den första halvan i en av VFU-kurserna (dock inte i utbildningens första VFU-kurs). Den andra halvan av VFU-kursen är inte lämplig eftersom VFU-lärarna då gör besök och trepartssamtalet sker.
  • Studiebesök kan ske i mer än en VFU-kurs, men endast ett tillfälle är obligatoriskt.
  • För en student som av någon anledning har genomfört sin VFU-kurs på annan skola/förskola krävs inget studiebesök.

Så organiseras studiebesöket

Den skola/förskola där studenten har sin huvudplacering ansvarar för att organisera studiebesöket, men en samordning kan med fördel ske på kommunnivå.

Studiebesöket kan vara ensidigt eller organiseras som ett utbyte mellan studenter på olika skolor/förskolor. I den senare modellen kan studenterna vara värdar för varandra. Den skola/förskola där studenten har sin huvudplacering ansvarar för att studiebesöket följs upp genom att studenten reflekterar över gjorda erfarenheter. VFU-ersättning utbetalas till den skola/förskola där studenten har sin huvudsakliga placering även under studiebesöket.

Jäv under VFU

Det är kommunens/skolans policy som styr vad som anses vara jäv. Det kan gälla en student som nyligen arbetat på förskolan/skolan, som har barn som går där, eller själv varit elev där.

Mer om jäv

För att lösa en jävsituation är det viktigt med tidig kommunikation mellan berörda parter. Ofta går det att lösa genom byte av arbetslag eller byte med en samarbetsskola, om en sådan finns. 

Går inte situationen att lösa inom kommunen ska VFU-samordnaren kontakta VFU-administrationen så snart som möjligt. Friskolor vänder sig direkt till VFU-administrationen vid jäv.

Jäv under introduktionsveckan

Introduktionsveckans syfte är att visa verksamhetens olika delar samt ge studenten en inblick i det kommande yrket, vilket innebär att jäv inte behöver tas hänsyn till under dessa dagar. Därmed får VFU-samordnaren/VFU-ansvarig mer tid att hitta en annan placering inför första VFU-kursen i termin 2.

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portalen: vfusupport@su.se