Inom ämnet oral patologi utförs histopatologisk diagnostik av orala vävnadsprover.

Patolog-anatomisk diagnostik (PAD)

Vi håller öppet året runt och hanterar varje år runt 8000 vävnadsprover (biopsier) från hela landet. Vi tar emot prover från specialistkliniker, allmäntandläkare och veterinärer. 

Allmänna råd

En klinisk-patologisk diagnos förutsätter ett samspel mellan klinikern och patologen. Många gånger är den slutliga diagnosen nämligen avhängig inte enbart på det histopatologiska utseendet i provet utan också i högst grad det kliniska utseendet. Det ställs alltså vissa krav både på vävnadsprovet och den kliniska beskrivningen av patientens problem för att en korrekt diagnos ska erhållas.

Ett representativt prov

En vävnadsförändring kan ha mer än ett kliniskt utseende. Ta vävnadsprovet i ett område som motsvarar din tentativa diagnos alternativt ta flera prover. Lägg vävnadsprover som behöver kunna särskiljas i separata provrör och märk dessa tydligt.

Vid immunfluorescensdiagnostik kan en biopsi från intakt slemhinna vara att föredra. Vilket som är bäst i det enskilda fallet blir ett övervägande baserat på vilka frågeställningar och möjliga differentialdiagnoser som är aktuella. Om du är osäker, tag gärna kontakt med oss och diskutera saken.

Klinisk information

Ange anamnes- och statusuppgifter som kan vara av intresse t ex tidigare sjukdom, medicinering, tobaksbruk, fyllningsterapi etc. Ibland kan det vara svårt att förutsäga vad som är information av intresse så skriv hellre för mycket än för lite.

Kliniska bilder liksom röntgenbilder kan vara till stor hjälp och tas tacksamt emot. Märk då gärna ut biopsistället på bilden. Bilder kan skickas som pappersbilder, diabilder, röntgen eller i digital form, antingen på CD eller USB-minne. CD och USB-minnen återsändes tillsammans med remissvaret. Bilder kan också skickas via e-post men tänk på att namnge bildfilerna så att de kan kopplas till inskickad pappersremiss, t.ex. initialer och födelseår.

Vävnadsprovet – fixeras i formalin

Vävnader för rutinhistologisk undersökning måste fixeras för att förhindra autolys – nedbrytning av vävnaden. Det finns ett otal olika fixeringslösningar lämpade för olika ändamål men för rutinbruk rekommenderas 10 % formalinlösning. Formalin har mycket lång hållbarhet om den är buffrad på lämpligt sätt och man kan således ha en flaska stående på kliniken. Fixering i formalin får biopsin att skrumpna och vrida sig. Ett enkelt sätt att undvika detta är att fästa provet på en papperslapp. Bred ut vävnadsstycket med bindvävssidan mot pappret så håller sig provet slätt under fixeringen.

Ytcellsavskrap

Ytcellsavskrap för diagnostik av t.ex. Candida albicans eller utstryk av aspirat fixeras i 96 % alkohol under minst 30 min.

Immunfluorescens (IF)

Vävnadsprov som ska undersökas med immunfluorescensteknik (IF) måste behandlas annorlunda eftersom fixering många gånger förstör de antigena strukturer som man vill kunna påvisa i provet. Därför bör dessa prover transporteras i särskild transportlösning, Michels medium. Provet blir då känsligt för lång transporttid i rumstemperatur. Sänd därför provet i början av veckan eller förvara det i kylskåp vid behov för att undvika att det ligger på posten över helgen. Provrör med Michels medium kan beställas från vårt labb.

Vid provtagningen

Tänk på att planera provtagningen i god tid så att lämplig fixerings- eller transportlösning liksom transportförpackning finns till hands vid provtagningstillfället. Ange på röret vilket transportmedium det innehåller, framförallt om det inte är formalin. För att undvika förväxling av prover ska namn och personnummer anges på både remiss och provrör.

Remissen

Vår remissblankett finns tillgänglig i elektroniskt format. Den kan fyllas i elektroniskt för utskrift på skrivare. Remissen bifogas alltid tillsammans med provet och kan inte skickas via e-post. För att underlätta remisshanteringen och undvika förlängd svarstid, ange både svarsadress och fakturaadress på remissen. Ange också gärna ett telefonnummer ifall vi av någon anledning behöver nå er.

Transport och förpackning

Preparaten måste förpackas på ett sådant sätt att transportröret är helt vid framkomsten. Lämpligen förpackas provrör i särskild transporthylsa som skickas i vadderat kuvert. Skicka gärna provet med A-post så att det kommer oss tillhanda redan nästa dag.

Beställning

Tider och priser

Enkla PAD debiteras för närvarande med 795 kr enligt faktura månadsvis. PAD som kräver kompletterande färgning, immundiagnostik eller speciell hårdvävnadspreparation debiteras enligt särskild prislista.

Handläggningstiden är i allmänhet 3–7 arbetsdagar men kan för hårdvävnadsprover, som kräver urkalkning, bli 1–4 veckor.