Presentation

Jag är lektor i svenska som andraspråk och lärande. Min forskning är framför allt kvantitativ och fokuserar på språksystemet – lexikon, grammatik och semantik – i ett kognitivt perspektiv. Specifikt undersöker jag bland annat språktestning och bedömning, liksom språkutveckling och inlärnignsstrategier hos vuxna inlärare med kort skolbakgrund.