Presentation

Jag är lektor i svenska som andraspråk och lärande. Min forskning är framför allt kvantitativ och fokuserar på språksystemet – lexikon, grammatik och semantik – i ett kognitivt perspektiv. Bland annat undersöker jag språktestning och bedömning samt språkutveckling och inlärnignsstrategier hos vuxna inlärare med kort skolbakgrund.

Forskningsprojekt