Presentation

Min forskning har alltid varit teoretiskt orienterad. I min avhandling, som jag publicerade 2007 (Peter Lang: New York), visar jag hur vissa estetiska strukturer som kopplats till romanen som kulturell form stödjer sig på tidigare kulturella mönster som modifierats och omvandlats för att kunna producera ett nytt innehåll. Jag koncentrerade mig på den amerikanske författaren John Barth men ambitionen var att diskutera den postmoderna leken och kritiken av romanens meningsproduktion i relation till den borgerliga subjektivitet romanen anses gestalta. Sedan dess har min forskning blivit utpräglat politisk. Jag är fortfarande väldigt intresserad av vad jag vill kalla ”begreppsfenomenologi,” det vill säga hur en viss begreppsapparat genererar ett visst innehåll (politiskt, socialt, kulturellt) på bekostnad av alla alternativa innehåll, och därigenom gör så att vissa gränser blir synliga medan andra osynliggörs. De begreppsapparater jag för tillfället är intresserad av kretsar kring föreställningar om kosmopolitanism, medborgarskap, ras och etnicitet. Ett exempel på detta är ett forskningsprojekt som organiseras genom IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion), där vi just nu förbereder ett temanummer av tidskriften IDENTITIES. Min del av projektet handlar om Malmö och det sätt på vilket kulturbegreppet föreställs som producent av social kohesion och integration. Ett annat forskningsprojekt där jag är engagerad är ”Social Sustainability and Urban Restructuring: From Integration to Conviviality.” Min del av detta projekt handlar om malmöbornas föreställningar av staden och de kopplingar som det föreställda Malmö har till migration och invandring. Arbetstitlen för detta projekt är "Mimesis, migration and Malmö." De ovan nämnda projekten är begreppsmässigt relaterade. Även om deras empiriska innehåll skiljer sig åt handlar de om hur social verklighet produceras. Hur och varför denna produktion behöver kulturell form för att fungera är en av de viktigaste trådarna i min forskning.