Språk och litteratur vid Malmö universitet är inriktat på litteraturvetenskap, engelsk litteratur och lingvistik, litteracitet, barn- och ungdomslitteratur, översättningsstudier, kreativt skrivande, serier, muntlig historia, ämnesdidaktik och visualitetsstudier.

Språk och litteratur i olika kontexter

Forskningen vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, behandlar just nu bland annat representations- och berättandestrategier inom serier, det litterära livet i svenska fackföreningar under den andra halvan av 1900-talet, ideofoner – också kallade expressiva eller mimetiska ord och uttryck – det vill säga markerade ord som målande avbildar sinnesintryck, och den roll intellektuella spelade i det svenska samhället mellan 1960 och 2020.

Inom detta forskningsområde är språk och litteratur fenomen som är intressanta i egen rätt, men de analyseras också i olika historiska, sociala, politiska, estetiska och pedagogiska kontexter. Inom området finns ett brett och inkluderande synsätt på språk och litteratur, vilket gör det möjligt att utforska nya studieobjekt (både historiska och samtida). Det flervetenskapliga perspektivet leder också till att nya teoretiska och metodologiska angreppssätt kan utvecklas.

Språk, litteratur och språk- och litteraturdidaktik

Forskningen vid Institutionen för Kultur, språk och medier fokuserar på frågor om språkanvändning och språkutveckling, litteratur och barnlitteratur, akademisk litteracitet, språkinlärning, lärande i medielandskapet, litteratur- och mediereception, språk i relation till ämneslärande samt flerspråkighet. Viktiga inslag i utbildningen är studier av barns, ungdomars och vuxnas språk i olika situationer – muntliga såväl som skriftliga – och i olika mediala former.

Engelska och lärande

I fokusområdet Engelska och lärande integreras och samverkar humanistiska och pedagogiska synsätt. Det betyder att litterära, kulturella och språkliga företeelser definierar ämnet. Det betyder samtidigt att Engelska och lärande har en lärande­kontext, som i sin tur kan vara institutionell (i skola och annan utbildning) eller infor­mell (i fritids- och yrkesliv). Forskning i Engelska och lärande handlar om engelsk ämnes­didaktik, akademiskt skrivande, litteracitet, översättnings­studier, barn- och ungdoms­litteratur, kulturstudier, lingvistik, språkutveckling, bedömning och andra­språksinlärning.

Forskning om litteracitet

Litteracitet kan förstås som förmågan att skapa, förstå och tolka texter i olika former, medier och kontexter. Inom det tvärvetenskapliga forskningsämnet språk- och litteraturdidaktik utgör forskning i litteracitet ett centralt område med olika teoretiska, metodologiska och empiriska ingångar. Litteracitetsstudier anknyter till ett aktuellt forskningsfält och flera samarbeten pågår på nationell och internationell nivå. Forskare vid KSM studerar litteracitet inom skola, högre utbildning och i samhället. Projekten beforskar skrivande, talande, lyssnande och läsande i formella och informella sammanhang. Ett viktigt fokus i denna forskning är akademisk litteracitet och särskilt akademiskt skrivande. Centrala begrepp är digital litteracitet, multimodalitet, mediereception, interkulturell och visuell litteracitet.

Svenska med didaktisk inriktning

Svenska med didaktisk inriktning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält vars två hörnpelare är språkdidaktik och litteraturdidaktik, ofta i samverkan. Forskningen är praktiknära och fokuserar på språk och litteratur i bruk, i och utanför skola och högre utbildning. Vi undersöker bland annat ämneskonceptioner och normer knutna till svenskundervisning, retorik och muntlighet, språkets och litteraturens förändrade villkor i en ny medieekologi, grammatikdidaktik, passionerad läsning, svenska språkets användning i andra skolämnen än svenska och litteraturhistorieundervisningens utmaningar i en globaliserad värld. Vi arbetar med ett brett spektrum av teorier och metoder, från text- och receptionsanalys till läroplansteori, aktionsforskning och etnografi.

Svenska som andraspråk och flerspråkighet

Forskning inom svenska som andraspråk och flerspråkighet rör texter, litteracitet, kunskapsutveckling, lärande och interaktion i andraspråksundervisning med inriktning på både språk- och litteraturdidaktik. Den omfattar även ett fokus på dels elevers utveckling och användning av svenska språket, dels flerspråkiga elevers övriga språkliga resurser för lärande. Därutöver rör forskningen integrationsfrågor och nyanländas lärande ur ett bredare samhälleligt perspektiv. En central inriktning är dessutom forskning om flerspråkighet, text, språk och lärande i andra skolämnen än svenska som andraspråk. Denna forskning rör särskilt undervisning och lärande i naturvetenskapliga och samhällsorienterande klassrum, och bedrivs i första hand inom forskningsfältet Disciplinary literacy (ämneslitteracitet) och forskningsprogrammet Literacy and Inclusive Teaching (LIT).

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 38
Totalt antal träffar: 15

Forskarutbildning inom språk- och litteraturdidaktik

Malmö universitet har forskarutbildning inom språk- och litteraturdidaktik.

Inom detta forskarutbildningsämne är frågor om språkutveckling, lärande i medielandskapet, litteratur- och mediereception, språk i relation till ämneslärande samt flerspråkighet centrala. Viktiga inslag i utbildningen är studier av barns, ungdomars och vuxnas möten med och produktion av texter i olika situationer, muntliga såväl som skriftliga i olika mediala former. Villkoren för språkutveckling studeras i ett vidare perspektiv och inbegriper skol­ämnena svenska, svenska som andra språk och engelska, och dessa språks användning i andra skolämnen, i högre utbildning samt i kontexter där lärandet inte är institutionellt inramat.

Villkoren för språkutveckling studeras i ett vidare perspektiv och inbegriper skol­ämnena svenska, svenska som andra språk och engelska, och dessa språks användning i andra skolämnen, i högre utbildning samt i kontexter där lärandet inte är institutionellt inramat. Forskarutbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Anna Wärnsby

Läs om forskarutbildning vid Malmö universitet