Språk och litteratur vid Malmö universitet är inriktat på litteraturvetenskap, engelsk litteratur och lingvistik, kreativt skrivande, serier, muntlig historia och visualitetsstudier samt språk- och litteraturdidaktik – ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält som omfattar svenska, svenska som andraspråk och engelska med didaktisk inriktning.

Språk och litteratur i olika kontexter

Inom detta forskningsområde är språk och litteratur fenomen som är intressanta i egen rätt, men de analyseras också i olika historiska, sociala, politiska och estetiska kontexter. Inom området finns ett brett och inkluderande synsätt på språk och litteratur, vilket gör det möjligt att utforska nya studieobjekt (både historiska och samtida). Det flervetenskapliga perspektivet leder också till att nya teoretiska och metodologiska angreppssätt kan utvecklas.

Forskningen vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, behandlar just nu bland annat representations- och berättandestrategier inom serier, det litterära livet i svenska fackföreningar under den andra halvan av 1900-talet, ideofoner – också kallade expressiva eller mimetiska ord och uttryck – det vill säga markerade ord som målande avbildar sinnesintryck, och den roll intellektuella spelade i det svenska samhället mellan 1960 och 2020.

Språk- och litteraturdidaktik

Inom detta forskningsämne är frågor om språkutveckling, lärande i medielandskapet, litteratur- och mediereception, språk och ämneslärande samt flerspråkighet centrala. Viktiga inslag i utbildningen är studier av barns, ungdomars och vuxnas möten med och produktion av texter i olika situationer, muntliga såväl som skriftliga i olika mediala former.

Villkoren för språkutveckling studeras i ett vidare perspektiv och inbegriper skolämnena svenska, svenska som andra språk och engelska, och dessas användning i andra skolämnen, i högre utbildning samt i kontexter där lärandet inte är institutionellt inramat.

Forskare, publikationer och projekt

Forskare

Ämnessidan kommer kompletteras med en listning över forskare inom ämnet.

Forskare vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3

Forskare vid Institutionen för kultur-språk-medier

 

Forskningspublikationer

Här kommer publikationer läsas in från Diva. Tills detta är på plats kan du själv söka i Diva som är vår publikationsdatabas.

Sök i Diva