Presentation

Min forskning är inriktad mot ekosocialt arbete och det sociala arbetets roll i katastrofriskreducering och krisberedskap. Detta är också tematiken i min undervisning. Jag har en lång erfarenhet av forskning om hur människobehandlande organisationer förhåller sig till samhällets mångfald och till krav på likabehandling och likvärdighet.

Jag är verksam som gränsgångare vid Institutet för hållbar stadsutveckling, ISU och bedriver forskning om ekosociala initiativ i samverkan med kollegor inom Malmö stad.

Efter en socionomexamen 1991 arbetade jag med socialt arbete i närmare tio är.