Presentation

Jag är sedan 2022 doktorand i historia och historiedidaktik på SKI.
Mitt avhandlingsprojekt behandlar Statens tvångsuppfostringsanstalt å Bona under perioden 1905-1947. Undersökningen berör främst de pedagogiska metoder som användes på anstalten. Jag är särskilt intresserad av vilken roll de mellanmänskliga relationerna spelade i uppfostran på anstalten.

Tidigare har jag skrivit en kunskapshistorisk masteruppsats om hur "Polisspåret" växte fram till ett trovärdigt spår efter mordet på Olof Palme.