Historia och historiedidaktik är humanistiska forskningsfält med stor relevans för samhälle, kultur och individ. Forskningen undersöker både det förflutna och förmedlingar av historia för att förklara hur människor, institutioner, organisationer och samhällen upplever och konstruerar sin samtid. Som forskare analyserar vi både historien och samtiden för att förstå och förklara samhällsförändringar och innebörden av dessa.

Vid Malmö universitet har historie- och historiedidaktikämnet sin bas vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet, men forskare i historia finns vid flera institutioner och fakulteter. I institutionens forskning i historia sträcker sig tidsperspektivet främst från medeltid till nutid, men med betoning på modern historia. Profilerade inriktningar i vår forskning är muntlig historia, social- och kulturhistoria samt politisk historia. Vi forskar bland annat om sociala och kulturella rörelser, migration, livsberättelser och populärkultur ur olika teoretiska perspektiv. En betydande del av forskningen kännetecknas av en strävan att studera och utforska människors livsvillkor och erfarenheter och att synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv, lärande, kulturarv och historia.

Historiedidaktisk forskning

Den historiedidaktiska forskningen omfattar dels historiekultur, historieförmedling och historieanvändning i samhället, dels utbildningsinriktad historiedidaktisk forskning. Inom den samhälleligt inriktade historiedidaktiken bedrivs forskning om politiskt och populärkulturellt historiebruk, som till exempel musik, datorspel och historiskt återskapande. Inom den utbildningsinriktade forskningen bedrivs både studier om befintlig historieundervisning och utvecklande forskning om hur historia kan undervisas.

Kritiska kulturarvsstudier

Vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet finns också stark forskning i kritiska kulturarvsstudier. Denna omfattar populär och publik historia, minnesproduktion och historiens tillgänglighet för varierande publiker. Vi utvecklar kunskap om kulturarv som historisk och kulturell process, samt om museer, samlingar och minnesplatser. Vår forskning berör aktivering och utveckling av kulturarv genom minnesaktivism, kulturarvspedagogik och metoder för deltagande och samskapande.

Forskningen i historia och historiedidaktik kännetecknas av dynamiska samarbeten mellan forskare där både historia, historiedidaktik och kritiska kulturarvstudier ingår.

Forskare, publikationer och projekt

Forskare, publikationer och projekt vid Malmö universitet som är kategoriserade med forskningsämnet historia.

Totalt antal träffar: 52

Seniorforskare

Docent

  • Irene Andersson

Professorer emirata

  • Monika Edgren
  • Per Eliasson 
Totalt antal träffar: 22

Forskarutbildning i historia och historiedidaktik

Malmö universitet har forskarutbildning inom forskarutbildningsämnet historia och historiedidaktik.

Historia och historiedidaktik rymmer två dimensioner. Den mera renodlade historiedimensionen innebär att en tidsdimension är central.

Människors samlade livsvillkor - alltså inte bara delar som har direkt koppling till formell utbildning - studeras, med yttersta syfte att förstå relationen mellan ett föränderligt samhälle och vad som sker i olika utbildningssystem.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Cecilia Trenter