Presentation

Min forskning

Jag försvarade min avhandling "Experiential Entrepreneurship Education - Reflective thinking as a counterbalance to action for developing entrepreneurial knowledge" på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i December 2017. I min avhandling så fokuserar jag på att problematisera balansen mellan aktion och reflektivt tänkande inom ramen för erfarenhetsbaserad pedagogik i entreprenörskapsutbildning. Sedan mitt försvar av avhandlingen så har jag varit involverad i två forskningsprojekt, där jag är huvudansvarig forskare:

  • Det första projektet är inom ramen för mitt postdokstipendium som jag fick i början på 2018 vid Sten K. Johnson Centrum för Entreprenörskap. Detta projektet fokuserar på karriärvägar som alumner tar efter de har tagit en master i entreprenörskap och mera specifikt inom ramen för erfarenhetsbaserad pedagogik. Studier inom ramen för entreprenörskapsutbildning finns det relativt gott om och det är ett fält som ständig växer men vad som sker efter examen har varit mindre studerat och en systematisk insamling av alumni data har ej förekommit. Syftet med projektet är att täppa till denna lucka och utveckla insikter kring vad alumnerna företar sig efter sin utbildning samt hur de applicerar de färdigheter och kunskaper som de fått inom ramen för utbildningen.
  • Det andra forskningsprojektet fokuserar på samspelet mellan etik och entreprenörskap i Gig-ekonomins kontext relaterat till dagens nyliberala styrning. Detta projekt tar en kritisk ansats och ämnar utforska hur platformsteknologier samt affärsmodeller i samverkan med entreprenöriella aktiviteter både skapar utrymme för entreprenöriell utveckling men även hur det skapar etiska och moraliska frågor då de nya teknologierna till viss del försöker minimera antalet anställda och istället skapa en högre koncentration av egenföretagare.

I tillägg till dessa projekt så har jag fortsatt att publicera mig inom ramen för mitt avhandlingsområde där jag har fokuserat mycket på teoretiserande kring lärande inom entreprenörskapsutbildning men även också kritiskt ifrågasatt den politiska pushen mot etablering av mer och mer utbildning inom entreprenörskap som ett politiskt verktyg.

Mina publiceringar finner ni via google scholar länken nedan.

(https://scholar.google.se/citations?user=hwy24QgAAAAJ&hl=sv&oi=ao)