Presentation

Forskningen jag bedriver har i huvudsak en kvalitativ ansats och jag har särskilt använt mig av deltagande observationer, go-alongs och samtalsintervjuer. Vidare har flera av projekten en deltagarbaserad ansats vilket innebär att de startats och bedrivits i nära samarbete med dem forskningen berör. Jag har bland annat bedrivit flera forskningscirklar med personal inom funktionshinderområdet, användare av personlig assistans och även varit följeforskare avseende kommuners arbete med att utveckla en evidensbaserad praktik.