Presentation

Jag är socionom och verksam som lektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete. Jag undervisar och handleder företrädesvis på Masterprogrammet i socialt arbete men även på Socionomprogrammet och Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.

I min forskning fördjupar jag mig i hur människors aktörsskap formas i samspelet mellan individ och miljö och jag har bland annat studerat den personliga assistansens och den fysiska och digitala miljöns betydelse. Därtill intresserar jag mig för hur bristande tillgänglighet och diskriminering av människor med normbrytande funktionalitet normaliseras och legitimeras trots gällande lagstiftning och konventioner om mänskliga rättigheter.

Jag är ledamot i Länsstyrelsen i Skånes råd för funktionshindersuppdraget.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.