Presentation

Jag är doktor i Hälsa och samhälle med inriktning mot handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Jag har en bakgrund som socionom med en socialpedagogisk inriktning och är fil. mag i socialt arbete.

Min avhandling "Jag vill gärna ha hjälp, men ta inte mina barn". Föräldraskap hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (2023). belyser erfarenheter, tankar och ideal om föräldraskap hos tjugotre föräldrar som klassificerats med intellektuell funktionsnedsättning.

Jag arbetar som universitetsadjunkt på institutionen för socialt arbete. I min tjänst har jag kursansvar för kursen Socialt arbete: profession, praktik och perspektiv, 30 hp. Kursen utgör fjärde terminen på socionomprogrammet.

Jag har också kursansvar på kursen Socialpedagogiskt arbete i ett individperspektiv, 15 hp. Kursen utgör en delkurs på tredje terminen på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.

Jag har ett uppdrag som CIM-ansvarig på institutionen för socialt arbete. Det innebär att jag ingår i fakultetens Internationella råd, samt är ansvarig för institutionens studenter som i tillägg till sin examen vill tillgodogöra sig internationella meriter genom ett Certifikate of International Merits (CIM).

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.