Presentation

Speciallärare, fil.dr. docent i specialpedagogik. Avhandlingen heter "Interpersonell kommunikation -en studie om elever med hörselnedsättning i särskolan". Jag har kursansvar och arbetar inom olika kurser i de specialpedagogiska programmen, handleder examensarbeten på avancerad nivå. Jag har haft programansvar för magister/master urbildningen i Pedagogik, varit koordinator för mag/masterkurserna i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik, som startade ht 2014 samt har samordnat speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning. Ett Akademiskt lärarskapsprojekt på institutionen "Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande - att generera och granska kunskap i samverkan med fältet" tillsammans med Barbro Bruce resulterade i en artikel under namnet "Att kunna följa och förstå forskning" Ett friskoleprojekt med specifikt fokus på elever i behov av stöd tillsammans med Gunvie Möllås JU) och Lisbeth Ohlsson (Hkr) esulterade en artikel publicerades i juni 2019. Med start i maj 2014 genpomfördes ett projekt, i Malmö stad, finansierat av FOU- Malmö och där samverkanspartners var Malmö universitet och Högskolan i Kristianstad. Projektet koncentrerades på bedömning för lärande i grundsärskolan. Projektet är ett medaktörsprojekt och avslutades i februari 2016. En artikel om detta projekt publicerades i dec 2017. Våren 2017 påbörjades ytterligare ett projekt om bedömning för lärande i grundsärskola i Lund. Arbete utgick från videoobservationer och handledning enligt Marte Meo och avslutas vid årsskiftet 2018/19 Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning är ett annat forskningsområde som studeras inom forskargruppen ReDES, där flera artiklar skrivs, bla publicerades en artikel sommaren 2019 författad av Mona Holmqvist, Lotta Anderson och Lisa Hellström. En artikel författad om speciallärarens arbete i särskolan publicerades i dec 2019.