Presentation

Jag är historiker och disputerade 2016 på en avhandling om populariserad historia, närmare beskrivet om populärhistoriska tidskrifter i Sverige och Storbritannien. Mina forskningsintressen ligger inom de historiekulturella och historiedidaktiska fälten, mer specifikt mot historieförmedling i olika medier/genrer och frågor som rör historieundervisning. Jag har även en lång bakgrund som gymnasielärare i historia och svenska.

Mitt huvudsakliga arbetsområde på MAU är det nationella provet i historia för åk 9. Jag är provansvarig för det prov som ska genomföras 2023. Andra arbetsområden är undervisning på ämneslärarprogrammet (historia), VFU-kurser och examensarbeten.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.