Presentation

Käkledssjukdom är relativt vanlig i en befolkning och kan medföra stort lidande och begränsningar i livskvalitet. TMD (temporomandibular disorder) är ett paraplybegrepp för tillstånd i tuggapparaten drabbar ca 30% av en vuxen befolkning. De flesta av de sjukliga tillstånden i käkleden kräver sällan kirurgisk behandling och hanteras inom öppenvård av både allmän- och specialiserad kompetens. De mer avancerade tillstånden i käkleden som medför smärta och- eller funktionsinskränkning kan komma att bli föremål för kirurgisk behandling i någon form med syfte att återställa funktion och reducera smärta och på så vis förbättra hälsa och livskvalitet. Ett flertal behandlingsformer och kirurgiska ingrepp har föreslagits och genomförts genom tiderna. Olika former av plastikkirurgiska ingrepp i käkleden med eller utan implantation av transplantat eller främmande föremål har varit aktuella vid så kallade "end-stage" tillstånd av käkled. Syftet med dett doktorandprojekt är att studera hälsoförändringar hos patienter som genomgått käkledsrekonstruktion.

Planerade delarbeten består av:

  • Systematic litteraturöversikt för att undersöka det vetenskapliga läget idag för behandling med käkledsprotes.
  • Undersöka förändringar i livskvalitet hos patienter behandlade med käkledsprotes.
  • Via registerstudie undersöka andra ohälsoaspekter hos patienter behandlade med käkledsptores. t.ex nyttjande av sjukförsäkring, läkemedelsförskrivning mm.
  • Undersöka kostnadseffektivitet vid behandlingsformen käkledsprotes.