Presentation

Fil.dr. i engelska, litteratur - vetenskaplig inriktning.

Forskning: litteratur och kultur intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Undervisning: engelska, intermedialt berättande, kulturvetenskap

Forskningsprojekt: Förkroppsligande deltagande former av berättande

Jag arbetar med ett projekt tillsammans med Sara Bjärstorp där vi studerar olika deltagande, interaktiva, transmediala former av berättande. Vi fokuserar primärt på hur litteraturen används på olika arenor, som inte synliggjorts eller studerats mycket tidigare. Vårt primära fokus är lajv, där deltagare skapar en berättelse tillsammans i ett fysiskt rum. Vi studerar hur deltagarna använder sin kropp och hur de interagerar med varandra och den fysiska omgivningen för att berätta en historia tillsammans. Eftersom lajv är en kulturell form som inte har någon publik, bara deltagare, kan vi bara studera lajv genom att själv delta. Detta innebära att vi också problematiserar de olika rollerna vi måste anta när vi studerar lajv, primärt deltagare och forskare. Några lajv vi har studerat är Gertrude, som är ett lajv som baseras på Hamlet, samt Fortune & Felicity, som är ett lajv som baserats på Jane Austens romaner. Dessa lajv utgör ett rikt material där vi kan studera frågor om storytelling, intermedia storytelling/adaption, performance, gaming, förkroppsligande, genus och klass. Tidigare forskning: American Drama and the Production of Voice

Min tidigare forskning berör begreppet röst i amerikanska dramer och vad som händer med den (mycket ideologiserade) rösten när det textuella dramat överförs till det visuella film-mediet. I forskningen behandlar jag dramer såsom The Crucible, Strange Interlude, The Women, Glengarry Glenn Ross, The Dutchman and For Colored Girls who have considered suicide.

Avhandling: Language, Subject, Ideology: The Politics of Representation in Virgina Woolf’s To the Lighthouse, Djuna Bernes’s Nightwood and Gertude Stein’s Lurch Church Amiably.

I min avhandling arbetade jag med frågan om politisk litteratur, och hur tre kvinnliga modernister—Virignia Woolf, Djuna Barnes och Gertrude Stein—använde nya litterära, narrativa och estetiska grepp för att politisera litteraturen. Den underliggande idén till deras litterära innovationer var att de såg språket som en väg mot politisk förändring.