Presentation

Jag är doktorand vid Forskarskolan för Yrkesverksamma i Socialtjänsten - FYS med en licentiat examen som mål. Jag antogs 2020 och är knuten till Malmö Universitet 50% och 50% till Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad.

Mitt forskningsprojekt är en praktiknära studie om - Brukarmakt och Självbestämmande på LSS-boende: Etiska dilemman i den brukarnära personalens arbetsvardag. Studiens syfte är att genom en fenomenologisk forskningsansats synliggöra och undersöka etiska dilemman som uppstår och hanteras av den brukarnära personalen vid svenska LSS-boenden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, hur det påverkar personalens arbetsmiljö och viktigast av allt; brukarnas möjlighet till delaktighet och självbestämmande.