Presentation

Jag är sjuksköterska med en specialistutbildning i operationssjukvård och har en masterexamen i medicinsk vetenskap. I dagsläget är jag doktorand vid institutionen för Vårdvetenskap där jag forskar på 80% och undervisar 20% på sjuksköterskeprogrammet.

Mitt avhandlingsarbete handlar om interprofessionellt samarbete och utbildning utifrån olika perspektiv. Syftet är dels att utforska hur redo studenter inom hälso- och sjukvårds professionerna är inför interprofessionellt lärande. Jag undersöker hur studenterna själva skattar sin kompetens till interprofessionellt samarbete i relation till kön, profession och personlighetsdrag. Projektet syftar också till att utforska patienters och närståendes upplevelser av delaktighet i den interprofessionella vården. Avhandlingsarbetet avser att bidra till en ökad förståelse och kunskap om komplexiteten vid interprofessionellt lärande och samarbete utifrån de olika perspektiven.