Presentation

Jag är biträdande professor i historia och undervisar på SKI. Här har jag primärt undervisat i historia, både på fristående kurser som programkurser. Jag har erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad, och forskarnivå och jag har även handlett uppsatser på dessa nivåer, samt handlett doktorander i historia på flera lärosäten, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Södertörns högskola.

Jag är från början utbildad grundskolelärare med ämneskombinationen So 4-9. Jag är också Fil.dr i Historia med inriktning mot medeltidshistoria. Jag skrev min avhandling om sociala nätverk, politisk kultur och makt under senmedeltid utifrån nätverks- samt social stängningsteorier. Jag forskar för närvarande kring tre olika fält där jag har olika källmaterialkategorier, metoder, olika teorier samt olika kronologiska perioder.

Museologi och kulturarv Här forskar jag kring historiskt återskapande, förmedling av kulturarv samt konstruktionen av historiska narrativ och bruk och missbruk av historien. Jag undersöker hur museer och kulturarvsplatser i Skandinavien och Storbritannien konstruerar och förmedlar historier. Det huvudsakliga materialet är utställningar och platsinformation men jag analyserar också det digitala materialet kopplat till dessa. Den teoretiska utgångspunkten är kritiska kulturarvsstudier och i den bok jag skriver fokuserar jag på nationella och transnationella aspekter kring synen på vikingatid i nutida museer och på nutida kulturarvsplatser. Boken är under kontrakt på förlag med arbetstiteln Constructing Viking History. Cultural Heritage and Norse Identity.

Göticism, Fornnordism och Skandinavism Här forskar jag kring 1800- och 1900-talets vurm för det förflutna genom att undersöka aktörer och strukturer i Bohuslän och koppla dessa till de idéströmningar som rådde under denna tid. Hur såg dessa aktörer på nationalism och pan-nationalism. Tanken kring Skandinavien och Norden som en gemenskap genomsyrade mycket av tankarna kring det förflutna, hur tog detta sig uttryck i en regional kontext? Under det tidiga 1900-talet kommer också mer tankar kring ras och överhet, hur länkas detta till det nordiska? Ideologier och identiteter är således i fokus där konstruktionen av ett regionalt förflutet är det intressanta. Mitt projekt har arbetstiteln Viken, vikingen och Vikarvet. En studie av regionala identiteter och vurmen för det förflutna i Bohuslän ca 1840-1940.

Ritualer och genus Jag forskar slutligen också om medeltiden. Forskningens fokus är på ritualers performativitet och deras roll i konstruktionen av makt och ideal i miljön kring frälsehoven och de kungliga hoven i Skandinavien under högmedeltid. Mitt forskningsprojekt har arbetstiteln: Makten i det vardagliga och högtidliga. Performativa ritualer som konstruerade och konstruerande fenomen i Skandinavien ca 1400-1550. Här är jag intresserad av hur ritualer konstruerade genusmaktordningen i den svenska eliten inspirerad av Judith Butler och Catherine Bell. Jag undersöker här frälseeliten och utgår från maktteorier kring härskarpar, att mannen och kvinnan ska ses utifrån perspektivet att de ha makt som tar sig olika uttryck. Ritualer och symbolkomponenter är i fokus med ett urval av frälsesläkter av den yppersta eliten.