Utbildning av god kvalitet är en global nyckelfråga för att nå en hållbar framtid. På Malmö universitet har vi en av Sveriges största lärarutbildningar. Hos oss finns unika förutsättningar och ambitioner att bedriva samhällsviktig forskning som utvecklar såväl skola och utbildning som pedagogik och ledarskap. Med ditt engagemang ökar vi farten och fortsätter framåt.

Vi ser möjligheterna - vill du vara med?

Här kan du läsa mer om Malmö universitets forskningssatsningar, där ditt stöd kan bidra till ny kunskap som förändrar.

Vi skapar framtidens skola med de bästa lärarna

Grunden för ett starkt och hållbart samhälle läggs i skolan. Det är här vi investerar i vår framtid: våra barn och unga. Men med ökade kunskapsklyftor, för få behöriga lärare och bristande likvärdighet står skolan idag inför en rad utmaningar.  

För att nå skolans mål behövs mer forskningsbaserad kunskap om skolornas verksamhet och undervisningen i klassrummen, så kallad praktiknära forskning. Hur säkerställer vi att lärarna använder pedagogiska metoder som gör att eleverna får bästa möjliga förutsättningar? Det kan till exempel handla om att ta reda på vilka begrepp och resonemang som fungerar bäst i undervisningen när yngre barn introduceras till matematik och ska lära sig taluppfattning.  

– Vi behöver forska och identifiera vad som fungerar för att sedan implementera det i våra förskolor och skolor. Utmaningen ligger i att bygga en infrastruktur som gör att forskningens insikter kommer tillbaka till skolverksamheterna på ett systematiskt sätt, säger Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. 

Med en ökad satsning på praktiknära forskning kan vi fördjupa kunskapen om vilka arbetssätt som har direkt nytta och användbarhet i skolan. På lång sikt kan det leda till stora samhällsvinster i form av bättre skolresultat och en ökad likvärdighet i våra förskolor och skolor. 

Alla har nytta av en välfungerande skola, så även den privata sektorn. Att våra skolor, förskolor och lärarutbildningar håller hög kvalitet är avgörande för aktörer i näringslivet som är måna om tillgången till kompetent och välutbildad arbetskraft. 

Bidra till en bättre skola 

På Fakulteten för lärande och samhälle har vi mer än 60 års erfarenhet av att producera forskningsbaserad kunskap om barn, unga och utbildning. Vår praktiknära skolforskning rör sig inom flera fält, från klassrumsnära frågor till att undersöka vilken betydelse sociala faktorer som klass, genus och etnicitet har för lärande. 

För att vi med fortsatt kraft och nyfikenhet ska kunna bedriva en praktiknära skolforskning som ligger i framkant krävs ytterligare resurser. Den praktiknära forskningen innebär att forska med istället för skolverksamheterna. 

– Med två nya doktorander som arbetar tillsammans med våra seniora forskare, skulle vi snabbare kunna bidra till den framtida, praktiknära forskningen om och för skolutveckling. Det finns väl inget viktigare, säger Tobias Olsson. 

Vi ser möjligheterna. Vill du vara med? 

 

Så kan du engagera dig

Om du är intresserad av att höra mer om våra satsningar, har frågor eller idéer, kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog.  

Kontakta Petra Lundgren - Fundraiser