Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Distans dagtid 50%
4 oktober 2021 - 10 december 2021

Om kursen

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om sexualitet i intima relationer och i relation till familjeliv, HBTQ+, sexuella problem, samt aktuella samhällsförändringar som är relevanta för området. I kursen diskuteras olika sexologiska perspektiv på sexualitet, intima relationer och familjeliv med utgångspunkt i den senaste forskningen på området och med perspektiv som är relevanta för arbete med samtal och behandling inom familjerådgivning/familjeterapi. Kursen ges digitalt och på avancerad nivå.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området såsom från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program. Detta förkunskapskrav syftar till att fånga upp arbetet med människor i relationer som tex patient/vårdare, klient/behandlare. I de behörighetsgivande utbildningsprogrammen ingår praktiska moment med människor som nästan uteslutande finns i professionsutbildningar.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i samband med att kursen avslutas. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna genom lärplattformen. Ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt