Om kursen

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om sexualitet i intima relationer och i relation till familjeliv, HBTQ+, sexuella problem, samt aktuella samhällsförändringar som är relevanta för området. I kursen diskuteras olika sexologiska perspektiv på sexualitet, intima relationer och familjeliv med utgångspunkt i den senaste forskningen på området och med perspektiv som är relevanta för arbete med samtal och behandling inom familjerådgivning/familjeterapi. Kursen ges digitalt och på avancerad nivå.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om sexualitet i intima relationer och i relation till familjeliv, normer gällande sexualitet, sexuella identiteter och relationsformer, sexuella problem, samt aktuella samhällsförändringar som är relevanta för området.I kursen diskuteras olika sexologiska perspektiv på sexualitet, intima relationer och familjeliv samt den senaste forskningen på området och med perspektiv som är relevanta för arbete med samtal och behandling inom familjerådgivning/familjeterapi. Varje kurstillfälle utforskar ett övergripande tema, såsom sexologiska perspektiv, HBTQ+, sexuella problem, samt aktuella samhällsförändringar.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området såsom från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.Förklarande tillägg

Detta förkunskapskrav syftar till att fånga upp arbetet med människor i relationer som tex patient/vårdare, klient/behandlare. I de behörighetsgivande utbildningsprogrammen ingår praktiska moment med människor som nästan uteslutande finns i professionsutbildningar.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se