Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

I ämnet Idrott och lärande utvecklar du förståelse för mångsidigheten i idrott och fysisk aktivitet samtidigt som du utvecklar din egen kommunikativa färdighet i lek, rörelse och dans. Du tillägnar dig kunskap om rörelseapparatens funktion och om människans olika förutsättningar för rörelse. Du lär dig att planera, genomföra och analysera lärandesituationer i bl a friluftsliv, dans, simning och orientering med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter inom dessa områden samt elevernas rättigheter, bakgrund och uppväxtmiljö. Hälsobegreppet och förmågan att skapa hälsofrämjande strategier för ämnet idrott och hälsa är i fokus.

Kursinnehåll

I kursen diskuteras relationer mellan idrott, fysisk aktivitet och kroppsövningskultur och dess betydelse för barn och unga i mötet med idrotten och skolämnet idrott och hälsa. Skolämnet idrott och hälsa studeras ur ett didaktiskt perspektiv, och lärarprofessionens centrala kompetenser med fokus på skolämnet idrott och hälsa diskuteras. Idrott och rörelseformer av olika karaktär belyses didaktiskt ur ett lek- och lärandeperspektiv. Kursen belyser rörelse, idrott och lek i ett brett perspektiv utifrån olika former i olika idrottsliga rum. I kursen praktiseras och diskuteras olika sätt att uppleva och tolka idrotts- rörelseformer, dels utifrån bakomliggande idéer, normer och värderingar, dels utifrån specifik metodik, teknik och säkerhet samt de krav och regler som finns i olika miljöer. I kursen arbetar studenterna med rörelse som en bas för arbetet med gestaltande former och som en möjlighet för att utveckla kreativitet, fantasi och skapande förmåga. Barns och ungas motoriska lärande uppmärksammas och diskuteras i relation till grundläggande lek-och rörelseaktiviteter. Teorier i motivation och kroppens funktion och uppbyggnad och dess relation till lek och rörelse uppmärksammas.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

och

Förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden

och

Idrott och hälsa 1 + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt