Om kursen

Kursinnehåll

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förståelse för mångsidigheten i idrott och fysisk aktivitet utifrån ett samhällsperspektiv samt ur ett lek- och lärandeperspektiv. Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig erfarenheter och upplevelser av denna mångsidighet i olika miljöer ur ett didaktiskt perspektiv. Studenterna ska också diskutera lärarprofessionens centrala kompetenser med fokus på skolämnet idrott och hälsa. Ytterligare ett syfte med kursen är att studenterna ska skaffa sig insikter om rörelseapparatens funktion och människans olika förutsättningar för rörelse samt förmåga till uttryck och kommunikation.

Innehåll

I kursen diskuteras relationer mellan idrott, fysisk aktivitet och kroppsövningskultur och dess betydelse för barn och unga i mötet med idrotten och skolämnet idrott och hälsa. Skolämnet idrott och hälsa studeras ur ett didaktiskt perspektiv, och lärarprofessionens centrala kompetenser med fokus på skolämnet idrott och hälsa diskuteras. Idrott och rörelseformer av olika karaktär belyses didaktiskt ur ett lek- och lärandeperspektiv. Kursen belyser rörelse, idrott och lek i ett brett perspektiv utifrån olika former i olika idrottsliga rum. I kursen praktiseras och diskuteras olika sätt att uppleva och tolka idrotts- rörelseformer, dels utifrån bakomliggande idéer, normer och värderingar, dels utifrån specifik metodik, teknik och säkerhet samt de krav och regler som finns i olika miljöer. I kursen arbetar studenterna med rörelse som en bas för arbetet med gestaltande former och som en möjlighet för att utveckla kreativitet, fantasi och skapande förmåga. Barns och ungas motoriska lärande uppmärksammas och diskuteras i relation till grundläggande lek-och rörelseaktiviteter. Teorier i motivation och kroppens funktion och uppbyggnad och dess relation till lek och rörelse uppmärksammas.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighetochFörkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperiodenochIdrott och hälsa 1 + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt