Om kursen

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4–6 (30 hp) erbjuds inom Lärarlyftet.

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens avseende undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 4–6.

I undervisning, kurslitteraturer och kommunikation används svenska. Inslag av engelska kan förekomma.

Kursen är indelad i fyra delkurser: 

 • Migration, språk och kultur, 5 hp
 • Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, 10 hp
 • Litteracitet och kommunikation i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp
 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp

Arbetsform (distans, campus)

Kursen ges som en kombination av undervisning på campus och distans med fyra lärarledda tillfällen, varav 1–2 tillfällen förläggs på campus. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform.

Lärarlyftets kurser för lärare (Skolverkets webbplats)

Behörighetskrav

Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare:

 • som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och
 • som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis
 • samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande av den enskilde lärarens ansökan.

Urval

Lottning

Kursinnehåll

Kursen består av 4 delkurser.

Delkursens arbetsformer

Kursen ges som en kombination av campus och distans. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform.

Delkursens innehåll

I kursen introduceras forskningsfältet svenska som andraspråk samt frågor avseende flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Utifrån deltagarnas yrkeserfarenhet problematiseras frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Ur olika perspektiv granskas dagens skola med avseende på flerspråkighet, språklig variation, genus, klass, interkulturalitet och etnocentriska mönster, samt med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Med stöd i aktuell forskning diskuteras kunskapsfältet i förhållande till organisation och innehåll i skolämnet Svenska som andraspråk. Konsekvenserna av olika sätt att organisera verksamheten i språkligt och kulturell heterogena lärandemiljöer utreds och relateras till begreppen likvärdig undervisning och interkulturalitet.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • diskutera och problematisera språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i samhälle och skola utifrån interkulturella perspektiv samt i relation till grundläggande aspekter av andraspråksinlärning
 • diskutera hur den pedagogiska verksamheten kan organiseras i syfte att främja andraspråkselevers lärande och språkutveckling.

Delkursens bedömningsformer

Lärandemål 1 och 2 examineras genom ett muntligt seminarium och en skriftlig individuell examination.

För delkursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Delkursens arbetsformer

Kursen ges som en kombination av campus och distans. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform.

Delkursens innehåll

I kursen behandlas det svenska språksystemet (grammatik, semantik, lexikon, uttal) i ett tvärspråkligt jämförande och funktionellt perspektiv. Deltagarna lär sig analysera språket i muntlig och skriftlig produktion som ett redskap för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin andraspråkutveckling. Fokus ligger på det svenska språkets uppbyggnad och de strukturer som kan bereda svårigheter för andraspråksinlärare. Detta inkluderar svenskans fonologi, som behandlas i ett tvärspråkligt perspektiv med fokus på de särdrag som kan innebära särskilda utmaningar för andraspråksinlärare. Under kursen behandlas och diskuteras grammatikens och fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • diskutera interimspråksutveckling med fokus på lexikogrammatiska företeelser på sats- och ordnivå samt fonologiska företeelser och i diskussionen använda en korrekt terminologi
 • med stöd i sin kunskap om det svenska språksystemet analysera och bedöma andraspråkselevers språkproduktion, både muntlig och skriftlig, samt föreslå hur stödet för dennes fortsatta språkutveckling kan utformas
 • exemplifiera och diskutera fonetikens betydelse i undervisningen i svenska som andraspråk

Delkursens bedömningsformer

Bedömningen i delkurs 2 grundar sig på en examination i två delar.

Den första delen är en muntlig redovisning av ett lektionsmoment utifrån en textanalys. Denna del examinerar lärandemål 3.

Den andra delen är en skriftlig individuell examination som examinerar lärandemål 1 och 2.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Delkursens arbetsformer

Kursen ges som en kombination av campus och distans. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform

Delkursens innehåll

I delkursen behandlas teorier om litteracitetsutveckling och kommunikativ språkförmåga och elevers grundläggande som fortsatta läs- och skrivutveckling samt ord- och begreppsutveckling på ett andraspråk belyses. I kursen aktualiseras även frågor om vägar in i svenskt skriftspråk för de elever som inte är alfabetiserade på sitt modersmål. Vidare behandlas olika kommunikativa uttrycksformers betydelse för andraspråksinlärares språkutveckling, med särskild tonvikt på digitala hjälpmedel, utifrån deras betydelse för flerspråkiga elevers språkutveckling. I kursen diskuteras den roll som digitala uttrycksformer och skönlitteratur har avseende barns och ungas litteracitetsutveckling.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • bedöma och jämföra olika typer av kommunikativa klassrumsaktiviteter med avseende på deras språkutvecklande potential
 • observera, dokumentera och analysera undervisning samt reflektera över förutsättningarna för elevers grundläggande och fortsatta litteracitetsutveckling
 • redogöra för, exemplifiera och diskutera litteracitetsutveckling och användning av digitala uttrycksformer i relation till skolans styrdokument
 • med utgångspunkt i genomförd klassrumsobservation teoretiskt reflektera över olika didaktiska val som syftar till att stödja flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling

Delkursens bedömningsformer

Examinationen består av två delar.

Den första delen består i att deltagaren utför, skriftligt dokumenterar och analyserar en klassrumsobservation. Resultatet presenteras därefter muntligt under ett seminarium (lärandemål 1, 2 och 3).

Den andra delen utgörs av en individuell skriftlig examination (lärandemål 4).

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Delkursens arbetsformer

Kursen ges som en kombination av campus och distans. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform.

Delkursens innehåll

I delkursen fokuseras social och språklig interaktion som språkutvecklande strategi och kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sin kunskap om det skol- och ämnesrelaterade språkets betydelse för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling i olika ämnen. Med utgångspunkt i aktuell forskning prövar och värderar kursdeltagaren olika klassrumsaktiviteters potential när det gäller att skapa en språkligt interaktiv lärmiljö. I kursen behandlas de språkliga krav som skolans ämnesrelaterade språk ställer på eleverna och vad dessa krav kan innebära i ett andraspråksperspektiv liksom ett flerspråkigt litteracitetsperspektiv. Deltagaren arbetar med att tillägna sig genrepedagogiska analysverktyg och utveckla sin förmåga att använda dessa för att undersöka särdragen i olika typer av texter – allt i syfte att utveckla sin förståelse för vad det ämnesspecifika språket innebär i ett andraspråksperspektiv. Den språk- och kunskapsutvecklande potentialen i genrebaserad undervisning analyseras och diskuteras.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • beskriva och problematisera de språkliga krav som skolans ämnesrelaterade språk ställer på eleverna samt reflektera över elevers andraspråksutveckling i relation till deras utveckling av ämneskunskaper
 • jämföra och värdera olika klassrumsaktiviteters språk- och kunskapsutvecklande potential med stöd i relevant teori
 • åskådliggöra hur olika multimodala uttrycksformer, exempelvis gestaltande och digitala, kan användas i pedagogisk verksamhet i syfte att skapa en språk- och kunskapsutvecklande lärandemiljö
 • föra resonemang om formativ och summativ bedömning av flerspråkiga elevers lärande inom specifika ämnesområden samt reflektera över egen bedömningspraktik

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom en skriftlig individuell examination och muntligen genom ett seminarium som utgår från kursdeltagarnas undervisning.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Kursvärdering

Deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.

Studie- och karriärvägledning

Du som har funderingar kring någon av våra utbildningar är välkommen att höra av dig till studievägledningen på Fakulteten för lärande och samhälle.

lsvagledning@mau.se