Med våra kurser inom Lärarlyftet läser du in den ämnesbehörighet du behöver. Du har även möjlighet att delta i kurser i Svenska som andraspråk, utan att de leder till behörighet i legitimationen. Din arbetsgivare behöver godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande.

Vem är behörig?

Lärarlyftet vänder sig dig som är anställd lärare med behörighetsgivande lärarexamen, det vill säga en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser.

Du har en tillsvidaretjänst eller visstidsanställning och har din huvudmans godkännande att söka Lärarlyftet. Utifrån en förändring i förordningen 2016:709 finns det också möjlighet att delta i kurser Lärarlyftet i Svenska som andraspråk, utan att de leder till behörighet i legitimationen.

Skolverkets information om Lärarlyftet

Blankett för huvudmans godkännande, Waldorf

Blankett för huvudmans godkännande 

En kurs i Lärarlyftet ger utökad behörighet

Du som blir antagen har redan en examen som är avsedd för undervisning i den skolform och i de årskurser som den kompletterande kursen i ett ämne avser. För att kunna antas till kurs måste det också finnas ett skriftligt godkännande från din huvudman på en särskild blankett. Utan huvudmans godkännande kan du inte antas till Lärarlyftet.

Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 1-3 respektive åk 4-6 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att utökad behörighet verkligen nås genom sökt utbildning.

Lärarlyftet genomförs på uppdrag av Skolverket. I de flesta kurserna är studietakten halvfart och innebära att du läser 15 hp per termin. Någon kurs ges på kvartsfart. Kurserna är en kombination mellan campus och distans med några fysiska träffar per termin.

Till grund för uppdraget finns förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande, samt förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal. Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är sedan 2016 aktuell för de som läser kurser inom ämnena i Lärarlyftet II.

Sök information om statsbidrag och ersättningsnivå på Skolverkets webbplats

Svenska som andraspråk

Det är också möjligt, utifrån en förändring i förordningen (2016:709) att delta i kurser i Svenska som andraspråk inom Lärarlyftet II utan att de leder till behörighet i legitimationen. Då finns inget krav på lärarexamen, att deltagaren är obehörig eller undervisar i svenska som andraspråk – men kräver att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen (2016:709).

Observera att dessa kurser inte med säkerhet leder till behörighet i ämnet Svenska som andraspråk. Information om vad som gäller för respektive sökande framgår av antagningsbeskedet. Primär målgrupp är dock fortfarande lärare som undervisar i ämnet utan ämnesbehörighet, och som genom kursen vill bli behöriga i svenska som andraspråk i aktuellt stadie.

Målgrupp för kurserna i Svenska som andraspråk

Primär målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen avsedd för minst årskurs 1-3.

 • Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2007:222 krävs att deltagaren undervisar i årskurs 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig
 • Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne.

Intyg från huvudman krävs oavsett målgrupp.

Sök information om statsbidrag och ersättningsnivå på Skolverkets webbplats

Lärarlyftet med start våren 2024 – pågående

Med start vårterminen 2024 erbjuder Malmö universitet kurser inom dessa ämnesområden. Anmälan öppnar den 15 september.

Matematik för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet)

Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet)

Kontakt

Kontakta Agneta Holmberg

 

Lärarlyftet med start våren 2023 – pågående

Med start våren 2023 erbjuder Malmö universitet kursen Sociologi för lärare i gymnasieskolan (90 hp).

Kursen syftar till att ge gymnasielärare behörighet att ansöka om lärarlegitimation i sociologiämnet. Deltagarna ska utveckla ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk kompetens. Utbildningen utgår från dels sociologins klassiker, dels aktuell forskning och knyter kontinuerligt an innehållet till gymnasieskolans kursplaner och andra styrdokument. På så sätt utvecklar deltagarna kunskaper om hur olika sociologiska perspektiv inverkar på vetenskapligt tänkande. Relationen mellan individ och samhälle och teorier som bidrar till förklaring av denna komplexitet är sociologins ämnesinnehåll.

Kursen erbjuds inom Lärarlyftet.

Kursen är öppen för sen anmälan till och med 10 januari 2023.

Läs mer om Sociologi för lärare inom gymnasieskolan, 90 p

Om du har övergripande frågor om Lärarlyftets kurser ovan kan du kontakta projektledare:

Agneta Holmberg

Lärarlyftet med start hösten 2022 – pågående

Med start höstterminen 2022 erbjuder Malmö universitet kurser inom flera ämnesområden. Ansökning startar 15 mars.

Kursutbud för årskurs 1-3 och 4-6

Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3, 30 hp

Idrott och hälsa för lärare i åk 4-6, 30 hp

Teknik för lärare i åk 1-3, 7,5 hp

Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp

Kursutbud för årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp

Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp

Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9, 45 hp

Om du har övergripande frågor om Lärarlyftets kurser ovan kan du kontakta projektledare:

Agneta Holmberg

Lärarlyftet med start våren 2022 – pågående

Med start våren 2022 erbjuder Malmö universitet kursen Sociologi för lärare i gymnasieskolan (90 hp).

Kursen syftar till att ge gymnasielärare behörighet att ansöka om lärarlegitimation i sociologiämnet. Deltagarna ska utveckla ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk kompetens. Utbildningen utgår från dels sociologins klassiker, dels aktuell forskning och knyter kontinuerligt an innehållet till gymnasieskolans kursplaner och andra styrdokument. På så sätt utvecklar deltagarna kunskaper om hur olika sociologiska perspektiv inverkar på vetenskapligt tänkande. Relationen mellan individ och samhälle och teorier som bidrar till förklaring av denna komplexitet är sociologins ämnesinnehåll.

Kursen erbjuds inom Lärarlyftet.

Läs mer om Sociologi för lärare i gymnasieskolan, 90 hp

Har du frågor kan du kontakta projektledare Kristin Andersson

Lärarlyftet med start hösten 2021 – pågående

Med start höstterminen 2021 erbjuder Malmö universitet kurser inom flera ämnesområden samt inom specialpedagogik. En del av kurserna är öppna för sen anmälan. Kurserna i modersmål arabiska är nya kurser som Malmö universitet aldrig tidigare gett inom ramen för Lärarlyftet.

Kursutbud för årskurs 1-3 och 4-6

Engelska för lärare i åk 1-3, 15 hp 

Engelska för lärare i åk 4-6, 30 hp 

Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3, 30 hp 

Idrott och hälsa för lärare i åk 4-6, 30 hp 

Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp

Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp

Modersmål, arabiska, för lärare i åk 1-6, 30 hp

Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 1-3, 15 hp 

Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 4-6, 30 hp 

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp 

Teknik för lärare i åk 1-3, 7,5 hp

Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp

Kursutbud för årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp 

Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp 

Modersmål, arabiska, för lärare i åk 7-9 samt gymnasieskolan, 30 hp

Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9, 45 hp 

Om du har övergripande frågor om Lärarlyftets kurser ovan kan du kontakta projektledare:

Kristin Andersson

Om du har frågor om speciallärarutbildning inom  Lärarlyftets kan du kontakta projektledare:

Agneta Holmberg

Validering för tillgodoräknande

Inom såväl kurser som speciallärarutbildningen kan du vanligen ansöka om validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Alla kurser startar på nivå 1hp.

Såväl tidigare universitetsstudier som kunskaper förvärvade på annat sätt kan utgöra grund för tillgodoräknande. Ansökan om validering för tillgodoräkning kan bli aktuell först efter att du har antagits till en kurs!

Ett digitalt informationsmöte kommer att erbjudas i augusti. Mer information och datum kommer att publiceras här i juni.

 

Mer om valideringsprocessen

Malmö universitet erbjuder samtliga antagna, inom ramen för Lärarlyftet, en möjlighet till ansökan om validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Dina befintliga kunskaper och färdigheter ska vara relevanta för undervisningsämnet och motsvara kraven som ställs i kursen för att du ska kunna få dem tillgodoräknande. Det spelar ingen roll om du skaffat dig dina kunskaper och färdigheter genom utbildningar eller genom ditt arbete, exempelvis som lärare.

Validering för tillgodoräknande är en process och det kan därför ta tid innan du får beslut om eventuella tillgodoräknande. Fram till du fått besked följer du kursen.

Då Lärarlyftet är en uppdragsutbildning kan det beslut du får inte överklagas.

Vad kan ansökan om validering för tillgodoräknande resultera i?

En validering kan resultera i ett tillgodoräknande av utbildningen. Antingen i form av en hel kurs eller en delkurs. Alternativt kan du också få befrielse från olika moment i en kurs eller delkurs.

Validering erbjuds som en möjlighet och det är helt frivilligt att ansöka om validering för tillgodoräknande. 

Informationsmöten gällande ansökan om validering för tillgodoräknande erbjuds oftast inför kursstart.

Om du har frågor gällande ansökan om validering för tillgodoräkning maila

Agneta Holmberg

Ansökan om tillgodoräknande görs i fem steg

Det är viktigt att vi får din ansökan så snart som möjligt för att kunna påbörja valideringsprocessen och därmed också kunna lämna besked om eventuella tillgodoräknanden i så god tid som möjligt.

1. Checklista för ansökan om tillgodoräknande

 • Tänk på att vi kan behöva nå dig på telefon eller mail. Ange därför kontaktuppgifter där det går att nå dig.
 • Kursen (delkurs/lärandemål) du vill få tillgodoräknad är kursen du är antagen till i Lärarlyftet. Kontrollera att kurs kod och kursrubrik stämmer med angiven kurs på ditt antagningsbesked.
 • Läs igenom kursplan för kursen i Lärarlyftet. Jämför med de meriter du åberopar (kurser, kunskaper och färdigheter). Ange de delkurser/lärandemål i Lärarlyftskursen du bedömer att du har uppfyllt genom dina meriter.
 • I egenbeskrivning ska det framgå hur de kunskaper och färdigheter du åberopar, alltså dina meriter, sammantaget motsvarar de lärandemål du vill få tillgodoräknade.
 • Ange de meriter som styrker att du uppfyller kraven förde delkurser/lärandemål du angivit. Du ansvarar för att bifoga och skicka in dina handlingar. Samtliga bilagor ska vara vidimerade.
 • Akademiska kurser ska styrkas genom kursplan med litteraturlista samt kursbevis. Kursplaner hittar du vanligtvis på webbsidan för det lärosäte där du gick utbildningen. Om inte, kontakta lärosätet.
 • Kunskaper och färdigheter från andra utbildningar eller annan verksamhet styrks genom intyg samt beskrivningar som visar att du uppfyller kraven för de delkurser/lärandemål som du angivit ovan.
 • Ansökan som inte är komplett är inte bedömningsbar. Behöver ansökan kompletteras medför det längre handläggningstid.

2. Att tänka på före ansökan

Gör en egen bedömning:

 • av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till de krav som ställs i kurs du önskar få tillgodoräknad (kursen/utbildningen i Lärarlyftet där du nu är deltagare).
 • utifrån kursens lärandemål. Motsvarar dessa ditt tidigare lärande? Kursplanens beskrivning av innehåll, kurslitteratur samt bedömning av deltagarens prestationer i kursen är också värdefull information till dig före ansökan.

Anser du att dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med det som kursen kräver går du vidare med din ansökan.

Lärosätets bedömning av en ansökan om tillgodoräknande grundas på:

 • Meriter från högskoleutbildning (kursbevis/examensbevis/studieintyg eller motsvarande tillsammans med kursplaner inklusive litteraturlista)
 • Meriter från annan utbildning (betyg, intyg etc. tillsammans med utbildningsinformation/ kursplaner odyl.)
 • Beskrivning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till kurskraven utöver de som kan styrkas genom meriter från utbildning.

 

3. Fyll i dokumentet Ansökan om tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande kan göras efter att du är antagen och har registrerat dig på kursen.

 • Fyll i dina personuppgifter på blanketten nedan.
 • Ange den kurs i Lärarlyftet du nu studerar vid Malmö universitet som du önskar få tillgodoräknad.
 • Ange vilken/vilka tidigare högskoleutbildning(ar) och/eller andra kunskaper och färdigheter som du vill att bedömningen grundas på.
 • Skriv sedan ut ansökningsblanketten, datera och underteckna innan du skickar in den

Ansökan om tillgodoräknande (PDF)

4. Fyll i dokumentet Egenbeskrivning

Fyll i dokumentet Egenbeskrivning ht 24 LL.

Egenbeskrivningen kan förtydliga hur de kunskaper och färdigheter du åberopar, alltså dina meriter, sammantaget motsvarar de lärandemål du vill få tillgodoräknade.

Som stöd för beskrivningen kan du utgå ifrån följande punkter:

 • Beskriv specifika situationer och arbetsuppgifter som synliggör dina kunskaper i relation till lärandemålet som åberopas
 • Beskriv de metoder och teorier du använde samt motivera ditt val
 • I vilken forskning och litteratur finner du stöd för ditt resonemang och handlande

Egenbeskrivning

5. Skicka in

Skriv ut, datera och underteckna dokumenten innan du mailar in dem till:

registrator@mau.se

Återigen, glöm inte att din ansökan ska dateras och skrivas under!

Din ansökan ska vara lärosätet tillhanda senast den 23 september 2024.

 

 

Detta ska bifogas i din ansökan

 • Högskoleutbildning: Dokument som styrker tidigare högskoleutbildning vilket innebär studieintyg från LADOK alternativt kursbevis/examensbevis. Kurskod ska finnas och kursrubrik ska anges. Dokument som anger lärandemålen och beskriver innehållet i utbildningen ska bifogas, lämpligen kursplan med litteraturlista som gällde då utbildningen lästes. Ange bilagors nummer på blanketten vid respektive rad.
 • Annan utbildning: Dokument som styrker utbildning utanför högskolan kan exempelvis vara utbildningsbevis, betyg eller kursintyg. Oftast krävs också en beskrivande information om utbildningen i fråga, dess innehåll, lärandemål, omfattning och utbildningsnivå. Ange bilagors nummer på blanketten vid respektive rad.

Erfarenhetsbaserat lärande

 • Beskrivning av erfarenhetsbaserat lärande behöver göras i förhållande till de delkurser/lärandemål i Lärarlyftet, som du vill få tillgodoräknande.
 • Vid bedömning av lärande i arbetet och annat erfarenhetsbaserat lärande är det viktigt att en mycket tydlig egenbeskrivning lämnas. Denna behöver ange vad du gjort, under vilken tidsperiod, omfattning t.ex. del av tjänst och vilka kunskaper och färdigheter du förvärvat och utvecklat.
 • Beskriv situationer och utmaningar som du har stött på i yrkesverksamhet och/eller annan verksamhet där du har skaffat och utvecklat dina kunskaper och färdigheter.
 • Redogör för och motivera val av metod/hjälpmedel/verktyg och/eller redskap som du använde för att lösa beskriven situation/utmaning/problematik samt resultatet. Koppla gärna din redogörelse till relevant teori.
 • Dokumentation som kan behöva bifogas är t.ex. tjänstgöringsintyg innehållande arbetets omfattning i tid (del/procent av tjänst), beskrivning av arbetsuppgifter, referens till närmaste chef samt andra handlingar som du önskar åberopa.
 • Motsvarande gäller lärande i annan verksamhet än yrkesverksamhet. Bedömningsprocessen underlättas ju mer som är verifierat.

Din ansökan ska dateras och skrivas under samt skickas med post till den adress som står angiven i dokumentet. Observera att universitetet gör bedömningen utifrån det underlag som du lämnat genom din ansökan. Bedömning och utfall kan påverkas av hur tydligt och relevant det underlag du lämnar är.

Innan du lämnar ansökan, tänk igenom vilken relevant information som du vill att bedömningen ska grundas på. Underlag som inte är verifierade/bestyrkta, kopior som inte är vidimerade etc. ges ingen betydelse för bedömningen av dina kunskaper och färdigheter men kan i förekommande fall utgöra information om till exempel en viss utbildning som du i övrigt har vidimerade betyg/intyg.

Ansökan om tillgodoräknande (PDF)

 

Du som har funderingar kring någon av våra utbildningar är välkommen att höra av dig till studievägledningen på Fakulteten för lärande och samhälle.

lsvagledning@mau.se