Om kursen

Denna kurs tar upp aktuell forskning som rör community work och strävar efter att förena teori och praktik. Den fokuserar främst på de delar av community work som utförs i, eller i samverkan med, civilsamhället. Kursen ges tillsammans med en kurs för personer som arbetar praktiskt med olika former av community work. Mötet mellan mastersstudenter och deltagare från civilsamhället är en central byggsten i kursen, som blir till genom vårt gemensamma engagemang i de frågor som tas upp och genom ett aktivt deltagande.

Lärarlaget består både av forskare och av representanter från civilsamhället. Strukturella perspektiv på samhällsförändring och olika former av områdesorganisering behandlas och sätts i både en samtida och en historisk kontext. Det sociala arbetets roll i relation till självorganisering och praxiskunskap analyseras med ett särskilt fokus på att kritiskt reflektera över, samt praktiskt utveckla, samarbete mellan olika typer av aktörer. Både svenska och internationella exempel undersöks, men den lokala anknytningen är huvudfokus. Teoretiska perspektiv samt exempel från praktisk områdesorganisering omsätts i ett projektarbete i samarbete mellan kursens deltagare.

Denna kurs ges som del av program:

Socialt arbete, masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen omfattande minst 180hp inklusive ett examensarbete omfattande 15hp inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, genusvetenskap, kriminologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt