Om kursen

Denna kurs tar upp aktuell forskning som rör community work och strävar efter att förena teori och praktik. Den fokuserar främst på de delar av community work som utförs i, eller i samverkan med, civilsamhället. Kursen ges tillsammans med en kurs för personer som arbetar praktiskt med olika former av community work. Mötet mellan mastersstudenter och deltagare från civilsamhället är en central byggsten i kursen, som blir till genom vårt gemensamma engagemang i de frågor som tas upp och genom ett aktivt deltagande.

Lärarlaget består både av forskare och av representanter från civilsamhället. Strukturella perspektiv på samhällsförändring och olika former av områdesorganisering behandlas och sätts i både en samtida och en historisk kontext. Det sociala arbetets roll i relation till självorganisering och praxiskunskap analyseras med ett särskilt fokus på att kritiskt reflektera över, samt praktiskt utveckla, samarbete mellan olika typer av aktörer. Både svenska och internationella exempel undersöks, men den lokala anknytningen är huvudfokus. Teoretiska perspektiv samt exempel från praktisk områdesorganisering omsätts i ett projektarbete i samarbete mellan kursens deltagare.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen omfattande minst 180hp inklusive ett examensarbete omfattande 15hp inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, genusvetenskap, kriminologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt