Om kursen

Denna kurs tar upp aktuell forskning som rör community work och strävar efter att förena teori och praktik. Den fokuserar främst på de delar av community work som utförs i, eller i samverkan med, civilsamhället. Kursen ges tillsammans med en kurs för personer som arbetar praktiskt med olika former av community work. Mötet mellan mastersstudenter och deltagare från civilsamhället är en central byggsten i kursen, som blir till genom vårt gemensamma engagemang i de frågor som tas upp och genom ett aktivt deltagande.

Lärarlaget består både av forskare och av representanter från civilsamhället. Strukturella perspektiv på samhällsförändring och olika former av områdesorganisering behandlas och sätts i både en samtida och en historisk kontext. Det sociala arbetets roll i relation till självorganisering och praxiskunskap analyseras med ett särskilt fokus på att kritiskt reflektera över, samt praktiskt utveckla, samarbete mellan olika typer av aktörer. Både svenska och internationella exempel undersöks, men den lokala anknytningen är huvudfokus. Teoretiska perspektiv samt exempel från praktisk områdesorganisering omsätts i ett projektarbete i samarbete mellan kursens deltagare.

Kursinnehåll

Kursen tar upp strukturella och förebyggande perspektiv på socialt arbete, med ett praktiskt fokus på community work. Studenten får möjlighet att utveckla dessa kunskaper med hänsyn till centrala begrepp på området community work, så som socialpedagogik, samhällsarbete, områdesorganisering och social mobilisering. Ett centralt syfte med kursen är att träna studenten i att samla och förena resurser genom social mobilisering, samt att ta tillvara på kunskapen hos de aktörer som redan verkar för områdesorganisering på en lokal nivå. Kursen syftar också till att studenten får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om hur community work kan främja långsiktig förändring, samt bidra till att motverka sociala orättvisor, med särskild inriktning på att tillämpa den teoretiska kunskapen på arbete inom civilsamhället och på stadsdelsnivå.Kursen introducerar studenten till aktuell forskning och teorier som rör community work. Lärarlaget består både av forskare och av representanter från civilsamhället. Strukturella perspektiv på samhällsförändring, samt olika former av områdesorganisering behandlas och sätts i både en samtida och en historisk kontext. Studenten analyserar olika former av community work och sätter dessa i relation till centrala analytiska begrepp. Det sociala arbetets roll i relation till självorganisering och praxiskunskap analyseras med ett särskilt fokus på att kritiskt reflektera över, samt praktiskt utveckla, samarbete mellan olika typer av aktörer. Både svenska och internationella exempel undersöks, men den lokala anknytningen är huvudfokus. Slutligen omsätts teoretiska perspektiv samt exempel från praktisk områdesorganisering i ett projektarbete.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen omfattande minst 180hp inklusive ett examensarbete omfattande 15hp inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, genusvetenskap, kriminologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se