Om kursen

Kursen syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper inom klinisk fysiologisk metodik och diagnostik, nuklearmedicinsk metodik, ultraljudsmetodik och diagnostik samt inom neurofysiologisk metodik.

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser:

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och beskrivning av delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända resultat i kurserna under termin 1-4,120 hp i det biomedicinska analytikerprogrammet.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs i kursen. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Sammanställningen presenteras på kursens hemsida och återkoppling sker under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultaten till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se