Om kursen

Den här kursen vänder sig till studenter som vill förstå hur olika idéer om barndom påverkar barns möjligheter att framträda inom olika former av utbildningspraktik. Med en barndomssociologisk riktning diskuteras strukturella förändringar och pedagogiska traditioner med specifik uppmärksamhet på barnets villkor. Kursen bygger på seminariediskussioner och utgår från aktuell barndomssociologisk forskning och studenters/lärares erfarenheter och empiri från pedagogisk verksamhet.

Kursinnehåll

I kursen studeras barndom i ett barndomssociologiskt och pedagogiskt perspektiv. Den övergripande frågan rör vilka barndomar som konstrueras och hur dessa kan ses verka i och genom pedagogiska verksamheter för yngre. Andra frågor som bearbetas är hur pedagogik/er verkar för, men också utmanar eller påverkar, specifika barndomskonstruktioner och därmed barns villkor för medverkan och/eller framträdande. Med stöd i adekvat teori och forskning synliggör studenterna relationer och villkor av betydelse för utbildningspraktiker och barns möjligheter. Studenterna reflekterar, presenterar och ger varandra feedback i både seminarieform och text.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).