Om kursen

Den här kursen vänder sig till studenter som vill förstå hur olika idéer om barndom påverkar barns möjligheter att framträda inom olika former av utbildningspraktik. Med en barndomssociologisk riktning diskuteras strukturella förändringar och pedagogiska traditioner med specifik uppmärksamhet på barnets villkor. Kursen bygger på seminariediskussioner och utgår från aktuell barndomssociologisk forskning och studenters/lärares erfarenheter och empiri från pedagogisk verksamhet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt