Presentation

Jag är fil dr i pedagogik och disputerade med avhandlingen 'Kulturell tid och individuella rytmer' vid Stockholms universitet 2006. Mitt forskningsintresse handlar om barns möjligheter att påverka och framträda i pedagogiska praktiker, samt hur föreställningar om tid och rum formar och villkorar dessa.

Sedan 2006 arbetar jag som lektor i Utbildningsvetenskap vid institutionen Barndom, utbildning, samhälle. Jag undervisar i förskollärarutbildningen och är ansvarig för kursen Perspektiv på barndom i termin 5, samt magister/master kursen Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre.

Jag är för närvarande engagerad som medredaktör för ett temanummer om Abduktion, 'Abduktion för (nya) pedagogiska upptäckter', i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige, med planerad publikation våren 2022.