Presentation

Min väg till pedagogiken gick via litteraturvetenskap och studier av mellankrigstidens bilderböcker. Dessa väckte en nyfikenhet för hur barn fostras genom kulturella uttryck som litteratur, vars bilder men också tempo, platser, gester anger barnets riktning och växande. I min forskning intresserar jag mig särskilt för barndomens geografiska arrangemang och undersöker barns villkor för kunskapsbildning i förhållande till dessa. Det innebär bland annat att jag ställer frågor om hur barn presenteras eller hur tid och plats arrangeras för specifika handlingar och kunskaper. Den pedagogiska frågan är riktad mot barnets möjligheter att framträda i främst sociala och utbildningssammanhang.

För närvarande är jag engagerad i ett projekt som närmar sig frågor om barns villkor i förskola via professionsutbildningen och dess krav på forskningsanknytning. Genom att erbjuda former för undervisning som uppmärksammar och tar avstamp i det erfarna eller uttryckt angelägna visar vi brott mellan den akademiska utbildningens mål och den pedagogiska praktiken, men också hur forskning kan ses liktydig med, snarare än knyta an till, utbildning.

Jag är också tillfällig gästredaktör för ett kommande temanummer om abduktion i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. I detta temanummer vill jag med utgångspunkt i den amerikanske filosofen och matematikern Charles Sanders Peirces kunskapslogik belysa känslans betydelse för kunskapens väg och för forskning.

Jag undervisar i förskollärarutbildningens grundkurser om barndom och barns sociala villkor i förskola, samt på avancerad nivå om barndomens relation till pedagogisk praktik.