Om kursen

Kursinnehåll

Under kursen problematiseras vad det innebär att vara lärare i relation till såväl lärarens egen som barnets/elevens etiska strävan efter det goda livet, samt hur utbildningsfilosofin kan fungera som en resurs i en kritisk diskussion om lärarens roll i förhållande till mediedebatter och politiska styrdokument. Olika metaforer för lärarskap diskuteras, utifrån hur de kan fördjupa och/eller komplicera bilden av läraren. Även betydelsen av olika möjliga ideal för lärarrollen diskuteras (såsom altruism, kärlek till kunskap, lärarskap som kall), samt hur olika skönlitterära porträtt av lärarrollen kan användas för att fördjupa diskussionen om vad det innebär att vara lärare.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).