Om kursen

Att ställa om världens städer i hållbar riktning är en av mänsklighetens stora utmaningar. Med utgångspunkt i konkreta exempel i Öresundsregionen ska kursdeltagare teoretiskt och empiriskt analysera och reflektera över vad hållbar stadsutveckling innebär i praktiken. Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Kursinnehåll

Kursen presenterar teoretiska perspektiv i hållbar stadsutveckling. Praktiska exempel diskuteras utifrån teori och studenternas olika erfarenheter och fackkunskaper i syfte att kritiskt granska men också kunna identifiera möjligheter för en hållbar stadsutveckling.

Kursen består av fem moduler om vardera 3hp som examineras med en kortare skriftlig inlämning och i modul 5 ingår även muntlig presentation. Modul 1 syftar till att ge en överblick över aktuell hållbarhetsproblematik utifrån forskning och synliggöra kopplingar till svensk stadsutveckling. Modulerna 2, 3 och 4 fördjupar ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar stadsutveckling. I modul 5 ska olika perspektiv integreras i utvecklingen av en problemformulering inför vårens arbete med uppsats.Frågor om genus, mångfald och miljö är grundläggande för diskussion kring hållbar stadsutveckling.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se