Om kursen

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen av olika metoder i forskning och utvecklingsarbete inom byggd miljö. Genom en specifik fördjupning ska studenten utveckla sin förmåga att självständigt förhålla sig till aktuell forskning, tillämpa relevanta metoder samt presentera sitt arbete på ett övertygande sätt.

Kursen ges på halvfart med koncentrerad undervisning en eftermiddag i veckan och vänder sig även till yrkesverksamma.

Kursinnehåll

Kursen består av självständigt arbete under kvalificerad handledning.

Kursen består av flera samverkande moment:

- Introducerande diskussioner av olika metoder, former för datainsamling och presentation.
- Grupphandledningar där kursdeltagarna kommenterar varandras pågående arbeten.
- Möten med handledare för diskussion om arbetet under utvecklingsprocessen.
- Seminarier där kursdeltagarna presenterar och opponerar på varandras forskningsprodukter.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp samt minst 9 hp från kursen Hållbar stadsutveckling i teori och praktik BY601B.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se