Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om agent-baserad modellering och simulering, planering och genomförande av simuleringsexperiment, samt utveckling av simuleringsmodeller för att undersöka sociala system, som består av relationer och interaktioner mellan olika individer, grupper och institutioner.

Kursinnehåll

Agentbaserad modellering och simulering imiterar mänskligt beteende med hjälp av intelligenta agenter, vilket möjliggör att skapa en artificiell population som kan användas för att undersöka komplexa fenomen inom sociala system. Studenten introduceras till teoretiska och praktiska aspekter av agentbaserad modellering och simulering som bland annat abstraktion av reala system, modellering av beslutsfattande och handlingar, insamling av data, implementering av simuleringsmodeller, planering och genomförandet av simuleringsexperiment samt analys och tolkning av resultat. Studenten lär känna olika tillämpningar av agentbaserad modellering och simulering, till exempel inom logistik, ekonomi och samhällsvetenskap, där simulering kan användas för att stödja beslutsfattandet. Kursen omfattar ett antal praktiska kursmoment där studenten använder ett simuleringsramverk för att utveckla egna modeller och genomföra simuleringsexperiment för att undersöka beteendet av sociala system under olika förhållanden.

Kursen innehåller följande moment:

- Introduktion till modellering och simulering
- Händelsestyrd simulering
- Agentbaserad modellering
- Modellering och simulering av sociala system
- Planering av simuleringsexperiment
- Analys och tolkning av simuleringsresultat
- Tillämpningar av agentbaserad modellering och simulering
- Implementering av simuleringsmodeller

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se