Om kursen

Kursens syftar till att studenten ska utveckla grundläggande färdigheter inom programmering med och synkronisering av trådar. Syftet är att studenten inhämtar kunskaper för att skapa applikationer med användning av klassiska datastrukturer och synkroniseringsmekanismer såsom semaforer och monitorer.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering eller DA315A Objektorienterad spelprogrammering

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA339A Objektorienterad programmering eller DA315A Objektorienterad spelprogrammering

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt