Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad programmeringserfarenhet. I kursen studerar studenten analys, design och implementation av praktiska och effektiva algoritmer och datastrukturer, vilket syftar till att utveckla en förmåga att lösa problem som ofta uppkommer i en programmerares vardag.

Denna kurs ges som del av program:

Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • DA339A Objektorienterad programmering alternativt DA361A Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA eller DA371A Informatik: Systemutveckling
  • DA211A Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A Introduktion till datavetenskap eller DA215A Datateknik eller DA372A Informatik: Verksamhetsstödjande system
  • Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen MA220A Diskret matematik för programmerare.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt