Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper i användandet av databaser i programmeringssammanhang, såväl design och konstruktion av databaser, som användande av databaser för att lagra och hämta information.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • 1,5 hp programmering.
  • Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper totalt motsvarande 7,5 hp inom programmering.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt