Om kursen

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för grundläggande begrepp och samband inom delar av fysiken som har stor relevans för miljö-, klimat- och energifrågor. Studenten skall utveckla förmåga att inhämta och värdera information för att göra välgrundade ställningstaganden i miljö-, klimat- och energifrågor och argumentera för dessa ställningstagande.

Kursinnehåll


- energibegrepp: energi, effekt, verkningsgrad, energikvalitet
- energitjänster
- energi för hållbar utveckling
- växthuseffekten och klimatförändringar
- energislag (fossilenergi, solenergi, vatten- och vindenergi, bioenergi, kärnenergi) och deras påverkan på miljö- och klimat

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

TSstudent@mau.se