Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är polis eller civilanställd och vill fördjupa dina kunskaper om brottsutredning. Du får kompetens att arbeta självständigt, effektivt och rättssäkert i brottsutredningar. Du lär dig att löpande bedöma bevisläget i en brottsutredning och utifrån detta se behovet av utredningsåtgärder.

Ett särskilt fokusområde är bevissäkring och bevisvärdering. Kursen innehåller en fördjupning i straffrätt och en diskussion om vilka beslut som krävs för att göra en utredning effektiv. Du får också en fördjupad förståelse för särskilt utsatta brottsoffer och hur man granskar brottsutredningar.

Efter utbildningen

Efter kursen kan du genomföra effektiva och robusta utredningar som bygger på kunskap om fältet och tillämpning av lagstiftning. Kursen omfattar granskning och värdering av utredningar gällande flera olika brottstyper inklusive brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Ett fokus är hur utredningen ska uppfylla bevis- och utredningskraven för att domstolen ska ha tillräckligt underlag för en fällande dom. Med dina nya kunskaper kommer du att öka polisens förmåga att på ett effektivt och rättssäkert sätt utreda och klara upp brott.

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till den som vill fördjupa sina kunskaper om brottsutredning. Kursens övergripande mål är att studenten efter genomgången kurs ska kunna arbeta självständigt, effektivt och rättssäkert i brottsutredningar. Studenten ska löpande kunna bedöma bevisläget i en brottsutredning och utifrån detta även behovet av utredningsåtgärder. Därför är ett särskilt fokusområde bevissäkring och bevisvärdering. Kursen innehåller även en fördjupning i straffrätt och en diskussion om vilka beslut som krävs för att göra en utredning effektiv, som exempelvis förundersökningsbegränsning. Efter kursen ska studenten kunna tillämpa metoder för effektiv och rättssäker utredning av brott, med målet att studenten ska kunna genomföra utredningar som är tillräckligt robusta.

En prioriterad del av polisens uppdrag är att utreda brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Under en av delkurserna förvärvar studenten därför även en fördjupad förståelse för denna brottskategori, med fokus på bevisfrågor. Det övergripande syftet är att öka polisens förmåga att utreda och klara upp denna typ av brott för att i förlängningen öka skyddet för utsatta grupper i samhället samt deras förtroende för rättsväsendet. Denna kunskap bidrar ytterligare till att öka studentens brottsutredande förmåga generellt.

Kursen avslutas med att studenten ytterligare breddar och fördjupar förmågan att genomföra utredningar effektivt och rättssäkert genom att granska, värdera, följa upp och jämföra flera olika utredningar. Faktorer som påverkar robustheten diskuteras, t.ex. huruvida utredningen har bedrivits enligt objektivitetsprincipen, d.v.s. brett, allsidigt och förutsättningslöst.

Under hela kursen utvecklar studenten sin kunskap om hur relevant lagstiftning och polisiära utredningsmetoder tillämpas i praktiken.

Kursen består av tre delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser motsvarande 60 hp i huvudområdet polisiärt arbete, eller motsvarande, alternativt godkänd kurs Grundläggande brottsutredning för civila utredare (15hp, PO111U), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt