Om kursen

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till den som vill fördjupa sina kunskaper om brottsutredning. Kursens övergripande mål är att studenten efter genomgången kurs ska kunna arbeta självständigt, effektivt och rättssäkert i brottsutredningar. Studenten ska löpande kunna bedöma bevisläget i en brottsutredning och utifrån detta även behovet av utredningsåtgärder. Därför är ett särskilt fokusområde bevissäkring och bevisvärdering. Kursen innehåller även en fördjupning i straffrätt och en diskussion om vilka beslut som krävs för att göra en utredning effektiv, som exempelvis förundersökningsbegränsning. Efter kursen ska studenten kunna tillämpa metoder för effektiv och rättssäker utredning av brott, med målet att studenten ska kunna genomföra utredningar som är tillräckligt robusta.

En prioriterad del av polisens uppdrag är att utreda brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Under en av delkurserna förvärvar studenten därför även en fördjupad förståelse för denna brottskategori, med fokus på bevisfrågor. Det övergripande syftet är att öka polisens förmåga att utreda och klara upp denna typ av brott för att i förlängningen öka skyddet för utsatta grupper i samhället samt deras förtroende för rättsväsendet. Denna kunskap bidrar ytterligare till att öka studentens brottsutredande förmåga generellt.

Kursen avslutas med att studenten ytterligare breddar och fördjupar förmågan att genomföra utredningar effektivt och rättssäkert genom att granska, värdera, följa upp och jämföra flera olika utredningar. Faktorer som påverkar robustheten diskuteras, t.ex. huruvida utredningen har bedrivits enligt objektivitetsprincipen, d.v.s. brett, allsidigt och förutsättningslöst.

Under hela kursen utvecklar studenten sin kunskap om hur relevant lagstiftning och polisiära utredningsmetoder tillämpas i praktiken.

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1. Bevisvärdering i brottsutredningar, 15 hp

Delkursens innehåll

Kursen inleds med en genomgång av polisens brottsutredande uppdrag och betydelsen av effektiv brottsutredning för polisens brottsförebyggande arbete och förtroendeskapande uppdrag. Inledningsvis diskuteras även avgörande straffprocessuella begrepp och studenten tränar på att göra straffrättsliga bedömningar som är av betydelse för utredningens bedrivande, t.ex. huruvida den s.k. försökspunkten anses nådd eller om en ansvarsfrihetsgrund anses föreligga. De viktigaste reglerna och principerna för förundersökningens inledande, bedrivande och slutförande diskuteras också. I detta sammanhang tas även möjlighet till förundersökningsbegränsning upp. I kursens inledande skede diskuteras även grundläggande regler och principer för bevisvärdering.

Därefter fördjupar sig studenten i utredningens olika delar med fokus på att identifiera nödvändiga utredningsåtgärder utifrån gällande beviskrav. Studenten fördjupar sig även i hur man systematiskt och rättssäkert genomför och värderar resultaten av olika utredningsåtgärder som ingår i och genomförs i en brottsutredning. Tonvikt läggs på hur alternativa hypoteser formuleras och hur dessa bör styra utredningsarbetet. Även vikten av dokumentation diskuteras här. Särskilt fokus riktas mot förhörets betydelse under förundersökningen, där förhörets innehåll kommer att utvärderas och bevisvärderas.

Under delkursen arbetar studenten aktivt med att analysera brottsutredningar ur olika perspektiv.

Delkurs 2. Att utreda brott mot särskilt utsatta brottsoffer, 7,5 hp

Delkursens innehåll

Delkursen inleds med en övergripande orientering om brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Under delkursen diskuteras centrala problemställningar som juridiska bedömningar och utsatthetens konsekvenser för individ, grupp och samhälle. I delkursen behandlas brott mot särskilt utsatta brottsoffer som exempelvis sexualbrott, brott i nära relation och hatbrott. Delkursen fokuserar särskilt på dessa brott ur ett polisiärt perspektiv med inriktning mot att identifiera och utreda brotten på ett effektivt och rättssäkert vis. Här ingår diskussioner om viktiga utredningsåtgärder, bevisvärdering av åtgärdsresultat samt om de särskilda bevissvårigheter som ofta uppstår i utredningar med särskilt utsatta brottsoffer. Här ingår också forensisk bevisning och rättsmedicinska bevisfrågor. Centralt i delkursen är brottsofferperspektivet.

Delkurs 3. Att granska, värdera och följa upp brottsutredningar, 7,5 hp

Delkursens innehåll

Delkursen bygger vidare på den kunskap studenten förvärvat om brottsutredning och bevisvärdering och breddar och fördjupar ytterligare studentens förmåga att bedriva utredningar effektivt och rättssäkert. Detta görs genom att diskutera de olika faktorer som kan påverka en utrednings effektivitet och om en utredning bedrivits enligt objektivitetsprincipen, d.v.s. brett, allsidigt och förutsättningslöst. Ett centralt fokus är utredningens robusthet och alternativa hypoteser. Här diskuteras även misstänktas och målsägandes rättigheter.

Studenten granskar brottsutredningar från initiala utredningsåtgärder och vidare genom hela straffrättsprocessen med fokus på utrednings- och bevisfrågor. Ett annat perspektiv som ingår i granskningen är i vilken utsträckning misstänktas och målsägandes rättigheter har tillgodosetts. Löpande under delkursen diskuteras valda delar av kunskapsbasen för effektiv och rättssäker brottsutredning samt centrala rättsfall vad gäller bevisvärdering.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser motsvarande 60 hp i huvudområdet polisiärt arbete, eller motsvarande, alternativt godkänd kurs Grundläggande brottsutredning för civila utredare (15hp, PO111U), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt