Om kursen

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin handledarkompetens i mötet med studenter. Olika handledningsmodeller, lärandet och lärstilars betydelse samt reflektion och kritiskt tänkande behandlas. En introduktion ges till pedagogiken där begrepp som didaktik, kompetens och kunskap diskuteras. I kursen ingår också att självständigt utifrån olika handledningsmodeller kunna planera handledning för studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen ges både Höstterminer och Vårterminer.

höstterminer ges kursen på Distans med 1 obligatorisk träff på Campus i samband med kursintroduktionen.

vårterminer ges kursen mestadels på Campus - vissa föreläsningar sker online medan seminarier i smågrupper sker på Campus.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin kompetens att handleda studenter under verksamhetsförlagd utbildning inom området hälsa, vård och omsorg.

Kursen är en introduktion till pedagogik där begrepp som didaktik, kompetens, lärande, bedömning och kunskap diskuteras och anknyts till forskning. Dessutom lyfts reflektion och kritiskt tänkande fram som pedagogiska verktyg. Vidare diskuteras olika handledningsmodeller utifrån handledarrollen för att främja studentens lärande under verksamhetsförlagd utbildning. I kursen behandlas även frågor om kommunikationens betydelse och bedömning av studenter.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Högskoleutbildning inom området hälsa, vård och omsorg om minst 120 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se