Om kursen

Kursen introducerar det sociala arbetets perspektiv på samhällskriser där krig, som militära väpnade konflikter, utgör en ytterlighet, men även kunskaper om det sociala arbetets perspektiv på reducering av risker och konsekvenser för människor. Kursen introducerar centrala begrepp, roller det sociala arbetet kan ha, det svenska sammanhanget och knyter genomgående an till praktiska lokala, nationella och internationella exempel.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en introduktion till det sociala arbetets perspektiv på samhällskriser där krig, som militära väpnade konflikter, utgör en ytterlighet, men även till det sociala arbetets perspektiv på reducering av risker och på konsekvenser för människor av sådana skeenden samt till vilka roller det sociala arbetet kan ha grundat i dess perspektiv. Kursens innehåll tar sin utgångspunkt i att området både uppvisar stor variation och är under utveckling. Kursens innehåll delas in i fyra moment. Det första momentet introducerar området riskreducering och samhällskriser ur det sociala arbetets perspektiv samt ger en överblick av det aktuella svenska sammanhanget, dess centrala aktörer och det sociala arbetets roller. Även central lagstiftning och policy introduceras. Det andra momentet behandlar på motsvarande sätt den roll det sociala arbetet inom civilsamhället har samt gör en internationell utblick. Det tredje momentet introducerar centrala begrepp med ett särskilt intresse för maktrelationer samt granskar dessa i förhållande till det sociala arbetet. Det fjärde momentet introducerar det sociala arbetet i förhållande till krig, både i ett svenskt och internationellt sammanhang.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se