Om kursen

Över en miljon människor i Sverige har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. För att kunna förstå, förebygga och behandla sådana problem behövs aktuell kunskap. Denna kurs handlar om olika förklaringar till drogproblem samt om livsvillkor och drogkarriärer för personer med ett problematiskt bruk. Kursen har ett starkt fokus på samhällets olika insatser och tar upp hur man arbetar med prevention, utredning, vård och behandling samt skadebegränsande insatser.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om bruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Mer specifikt ska studenten skaffa sig kunskap om olika sätt att förklara och förstå drogproblem, om livsvillkor och drogkarriärer för personer med ett problematiskt bruk samt om konsekvenser av drogproblem för individ och samhälle. Studenten ska även utveckla kunskap om hur man kan arbeta med prevention, utredning och bedömning, vård och behandling samt skadebegränsande insatser. Slutligen ska studenten tillägna sig översiktlig kunskap om alkohol- och narkotikapolitik på nationell och internationell nivå.I kursen problematiseras bruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika utifrån såväl individ- som samhällsperspektiv. Teorier, modeller och definitioner inom området analyseras med utgångspunkt från olika vetenskapsområden. Olika droger, deras effekter och skadeverkningar tas upp. Droganvändning granskas ur ett livsförloppsperspektiv, där frågor om kön, klass, ålder, etnicitet och social utsatthet uppmärksammas. Svensk och internationell alkohol- och narkotikapolitik analyseras, liksom modeller för utredning, bedömning och prevention. Olika behandlingsinterventioner och vårdinsatser analyseras ur ett individuellt, samhälleligt och etiskt perspektiv. I kursen diskuteras såväl aktuell forskning som praktiska erfarenheter från socialt arbete och brukarerfarenheter.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kandidatexamen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området eller 180 hp inom socionomprogrammet (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se