Om kursen

Idrott och sport påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. Därför är det angeläget att öka medvetenheten och kunskapen om idrott i relation till hållbar utveckling, vilket är syftet denna kurs. I kursen arbetar vi med att studera och analysera de trender och utvecklingsdrag som vi kan se inom dagens idrott (i form av t ex anläggningsutvecklingen, den ökade mängden idrottsevenemang och den framväxande idrottsturismen) och relaterar dessa till olika perspektiv på hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling inrymmer flera olika dimensioner: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessa ställs mot varandra.

Kursinnehåll

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska kunna analysera de trender och utvecklingsdrag som dagens idrott uppvisar, i form av t ex anläggningsutvecklingen, den ökade mängden idrottsevenemang och den framväxande idrottsturismen, samt kunna relatera dessa till olika perspektiv på hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling, definitioner av detta samt olika sätt att tillämpa begreppet och mäta hållbarhetsfaktorer. Vidare behandlas aktuella utvecklingstrender inom idrotten, t ex det stora intresset för att arrangera idrottsevenemang, det omfattande byggandet av nya arenor, den framväxande idrottsturismen och utvecklingen av såväl föreningsidrott som kommersiell idrott. I nästa steg knyts hållbar utveckling ihop med idrottens utveckling och en central del i kursen är att välja ut och analysera delar av idrottsutvecklingen med hjälp av olika hållbarhetsfaktorer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt