Om kursen

I ämnet Idrott och lärande utvecklar du förståelse för mångsidigheten i idrott och fysisk aktivitet samtidigt som du utvecklar din egen kommunikativa färdighet i lek, rörelse och dans. Du tillägnar dig kunskap om rörelseapparatens funktion och om människans olika förutsättningar för rörelse. Du lär dig att planera, genomföra och analysera lärandesituationer i bl a friluftsliv, dans, simning och orientering med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter inom dessa områden samt elevernas rättigheter, bakgrund och uppväxtmiljö. Hälsobegreppet och förmågan att skapa hälsofrämjande strategier för ämnet idrott och hälsa är i fokus.

Kursinnehåll

Delkurs: Lärare i idrott och hälsa, 15 hp

Delkursens syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förståelse för idrottens praktiker och logiker ur ett samhällsperspektiv. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla kunskaper om didaktikens centrala begrepp, med fokus på skolämnet idrott och hälsa. Studenten ska dessutom utveckla kunskaper om lekteori och idrottslära med särskilt fokus på friluftsform och att orientera sig i omgivningen samt dansform och bollspelsform. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sina kunskaper om hälsa och folkhälsa i relation till skolämnet idrott och hälsa.

Delkursens innehåll

Delkursen ger en introduktion till akademiska studier i en idrottsvetenskaplig kontext. I kursen diskuteras olika perspektiv på idrott, hälsa, fysisk aktivitet och kroppsövningskultur ur ett samhällsperspektiv och hur uppfattning om dessa, liksom dess historia, har betydelse för förståelsen av skolämnet idrott och hälsa. Didaktikens centrala begrepp och modeller och aktuella styrdokument, med särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa, diskuteras. I kursen studeras lekteori och idrottslärans former, dels utifrån bakomliggande idéer, normer och värderingar, dels utifrån specifik metodik, teknik, taktik och säkerhet samt de krav och regler som finns i olika miljöer för idrottsutövande. Fokus är på grunder i friluftsform, inklusive att orientera sig med karta samt bollspelsform och dansform. I kursen behandlas ett vidgat språkbegrepp med särskilt fokus på kroppsspråk. I kursen behandlas hälsa och folkhälsa ur ett brett perspektiv. I detta ingår att granska läromedel i relation till skolans styrdokument i idrott och hälsa. Studenterna arbetar med att didaktiskt planera ett tema inom hälsoområdet.

Delkurs: Kroppsligt lärande och rörelseförutsättningar, 15 hp

Delkursens syfte

Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla kunskap om människokroppens byggnad och funktion och om hur krafter påverkar kroppen i rörelse. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla kunskaper i grundläggande motorik, kroppsligt lärande och förmåga att analysera funktionella rörelsemönster i olika rörelseaktiviteter. Kursen syftar vidare till att studenten utvecklar förståelse för gymnastik och skridsko och hur lärandesituationer iscensätts och dokumenteras liksom säkerhetsaspekter och progression i samband med undervisning i idrott och hälsa.

Delkursens innehåll

I delkursen studeras människokroppens byggnad och funktion med fokus på rörelseapparaten, hur olika krafter påverkar kroppen samt människokroppens anpassning till fysisk aktivitet. Vidare bearbetas ergonomi samt behandling och förebyggande av skador. Motorisk utveckling och kroppsligt lärande behandlas och systematisk observation och analys av rörelser genomförs. Gymnastik och skridsko tillämpas, lärandesituationer iscensätts, filmas, analyseras och diskuteras varvid metodisk progression och säkerhetsaspekter i samband med undervisning i idrott och hälsa belyses.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

och

Förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning,

och

Idrott och hälsa 1 + Matematik 2a /2b / 2c + Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt