Om kursen

Kursen består av två delkurser. I den första delkursen ges studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper om fysiologiska och näringsfysiologiska processer. Särskilt fokus riktas mot kroppens anpassningsförmåga i samband med idrottsaktiviteter. I delkursen fördjupar sig studenten även didaktiskt i idrottslära och träningslära. Utgångspunkt är betydelsen för välbefinnande och kroppsligt lärande ur ett livslångt fysiskt aktivt perspektiv. I den andra delkursen bearbetas och analyseras olika samhälleliga perspektiv på skola och på skolämnet idrott och hälsa. Vidare problematiseras relationen mellan skola, idrott och ungdomskultur. Särskilt fokus är på dans och bollspel varvid dessa kritiskt granskas och jämförs samt prövas och genomförs. I kursen behandlas även hur lärande kan utformas inom specialisering i skolämnet idrott och hälsa.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs IF184F Idrott för ämneslärare II, med minst 15 hp med lägst betyget godkänd.

Eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).