Om kursen

Kursen behandlar grundläggande teoretiska och tillämpade perspektiv inom mindfulness i idrott. Tonvikt läggs på att förstå mekanismerna i mindfulness kopplat till idrottsutövandet, såväl som att få en förståelse för de teoretiska delarna som utgör mindfulness. Kursen fokuserar även på hur mindfulnessmetoder har integrerats i idrotten och vilken påverkan detta kan ha på prestation och psykisk hälsa. En central del i kursen är också kursdeltagarnas eget praktiska utövande av mindfulness under kursens gång.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om mindfulness, de processer som påverkar individen i idrottsutövande och hur dessa kan tillämpas. Detta innefattar kunskaper kring vad mindfulness är, dess verkan och mekanismer. Kursen syftar vidare till att studenten ska kunna implementera sina kunskaper i en idrottsmiljö, särskilt genom förståelse för tillämpad prestationspsykologi och psykisk hälsa.

Kursen behandlar grundläggande teoretiska och tillämpade perspektiv inom mindfulness i idrott. Tonvikt läggs på att förstå mekanismerna i mindfulness kopplat till idrottsutövandet, såväl som att få en förståelse för de teoretiska delarna som utgör mindfulness. Kursen fokuserar även på hur mindfulnessmetoder har integrerats i idrotten och vilken påverkan detta kan ha på prestation och psykisk hälsa. En central del i kursen är också kursdeltagarnas eget praktiska utövande av mindfulness under kursens gång.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Mindfulness som redskap för idrottare

Genom en stor donation till mindfulness har Malmö universitet som ett första steg kunnat göra forskningsöversikter och sprida kunskapen till allmänheten. – Vi ger föreläsningsserier om mindfulness och har även haft en kunskapsdag. Förutom kursen ”Mindfulness i idrott” planerar vi att starta en kur...

Mindfulness som redskap för idrottare

Genom en stor donation till mindfulness har Malmö universitet som ett första steg kunnat göra forskningsöversikter och sprida kunskapen till allmänheten. – Vi ger föreläsningsserier om mindfulness och har även haft en kunskapsdag. Förutom kursen ”Mindfulness i idrott” planerar vi att starta en kurs om mindfulness i skolan, säger Karin Moesch, universitetslektor i idrottsvetenskap och idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundet.

Tillsammans med Sverker Fryklund, som också är verksam inom idrottspsykologi, undervisar hon på kursen ”Mindfulness i idrott”. Kursen riktar sig till personer som är involverade i idrott på olika sätt, till exempel ledare inom barn- och ungdomsidrott, instruktörer, tränare för elitaktiva eller personer som är aktiva själva. Kursens innehåll är riktat mot idrotten i bred bemärkelse och kan också användas för bland annat gymträning eller yoga.

Varför ökar intresset för mindfulness?

– Mindfulness har blivit stort inom idrotten och när jag undervisar i idrottspsykologi går vi även igenom mindfulness. Idrottspsykologi har från början utvecklats som ett eget spår, men bristen på den kunskap som finns inom psykologi – särskilt inom den kliniska psykologin – började kritiseras för omkring 20 år sedan. Därefter har man börjat använda mer kliniskt beprövade behandlingsformer, där även mindfulness kommer in.

– Internationellt har mindfulness inom idrotten fått fäste ganska lavinartat och antalet forskningspublikationer inom området har ökat de senaste 10–15 åren. Den tredje vågens KBT (kognitiv beteendeterapi) handlar om beteendeterapi där man tar in mindfulness- och acceptansbaserade behandlingsformer. Här ingår också ACT, acceptance and commitment therapy.

Vad innehåller kursen "Mindfulness i idrott?"

– Kursen består av tre moduler, där den första är en introduktion till grunderna i mindfulness och olika modeller för mindfulness och acceptans. I den andra modulen går vi igenom hur du kan använda mindfulness i prestationssammanhang. Vad kan mindfulness ge mig som idrottare? Hur kan jag få hjälp av färdigheter inom mindfulness för att till exempel kunna hantera nervositet eller tvivel på ett mer funktionellt sätt?

– Den tredje modulen handlar om den mentala hälsan. Hur kan mindfulness bidra till mental hälsa bland idrottsutövare och tränare? Vad har gjorts hittills när det gäller idrottsskador? Hur kan mindfulness- och acceptansbaserade behandlingsformer vara till hjälp för att minska skaderisken, eller förbättra den skadades mentala hälsa i rehabiliteringen? Utöver det innehåller kursen egenträning inom mindfulness, där studenterna gör regelbundna mindfulnessövningar själva och blir uppmuntrade att reflektera över det de upplever.

Hur ser kursens upplägg ut?

– Kursen ges helt digitalt och på halvfart. Alla föreläsningar är inspelade och studenterna kan titta på dem när det passar. Sedan har vi seminarier tillsammans där studenterna får diskutera med varandra i grupper. Kurslitteraturen är på engelska, eftersom det inte finns motsvarande litteratur med ett internationellt perspektiv på svenska.

Hur kan kunskaperna användas i praktiken?

– Som en del av examinationen får studenterna lägga upp ett träningsprogram för en grupp eller för sig själva. Detta leder dem vidare in på hur de kan använda kunskaperna i praktiken.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).