Om kursen

Kursens syfte är att ge fördjupade insikter, kunskaper och färdigheter i montessoripedagogik samt att ge kursdeltagarna kompetens att tillämpa montessoripedagogik i den egna undervisningen.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna analysera sin egen lärarroll i den egna verksamheten utifrån en vald observationsteknik
- kunna redogöra för montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik
- kunna metodiskt tillämpa montessoripedagogik
- kunna analysera och reflektera kring lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken i förhållande till aktuell forskning
- kunna omsätta montessoripedagogiken i en pedagogisk verksamhet samt använda montessoripedagogikens material i undervisningen

kunna genomföra en kritisk granskning på vetenskaplig grund av montessoripedagogik i praktiken.Kursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, litteraturstudier, självstudier och handledning.

Användning av lärplattformen canvas tillämpas. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Kurser går på halvfart/distans med 3 obligatoriska träffar per termin.

Kursinnehåll

Kursen behandlar montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik. Läroplanen analyseras som utgångspunkt för tillämpning av montessoripedagogik i undervisningen. Kursen fördjupar och analyserar lärarens uppdrag i montessoripedagogiken i ett nutida perspektiv genom aktuell forskning. Fördjupade praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet i språk, matematik samt i kulturämnen enligt montessoripedagogiken.

Observationsmetoder samt tillverkning och utveckling av eget material tillämpas.

Vidare behandlar kursen forskningsmetodikens grunder. En skriftlig kritisk granskning av montessoripedagogik i praktiken genomförs i form av ett utvecklingsarbete.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Montessoripedagogik I och II.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande.

Varje kurs avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.